Като самостоятелно научно звено  катедра Теология стартира дейността си в началото на 2011 година. 

Ситуирането на катедрата във ФИФ допринася за изграждане на по-оптимална краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитието и укрепването на научното направление Религия и теология, в рамките на което три години по-рано е разкрита ОКС „Бакалавър", специалност Теология (в редовна и задочна форма ва обучение).
Академичният състав на катедрата включва 8 щатни преподаватели, четирима, от които хабилитирани. Ръководител на катедрата е доц. д-р Мария Шнитер.