Докторски програми

Заповед Р33-5096 от 28.09.2018 за конкурси PhD

 

Заповед Р33-5677 от 07.11.2018 руски език

Заповед Р33-6067 от 27.11.2018 английски език

Изисквания канидат-докторанти и докторанти

Заповед Р 33-1116 от 13.03.2018 немски език

Заповед Р33-5544 от 21.11.2017 английски език

Заповед Р33-5590 от 22.11.2017 руски език

Заповед Р33-4631 от 27.09.2017

Относно организацията на конкурсните изпити

Прием на редовни докторанти за учебната 2018/2019 г. 

срок 28.09.2018-28.11.2018

 

Докторска прогарма

Редовно

Задочно

1

Етнология

2

-

2

Социална антропология

2

-

3

Науки за културата

2

-

4

Социология

3

-

5 Социология(Социология и науки за човека) 4 -

 

КОНКУРСИ за прием на докторанти за учебната 2018 /2019 година.

За редовни и задочни докторанти могат да кандидатстват лица с висше образование и придобита образователно - квалификационна степен " магистър

Кандидатите подават следните документи :

  1. Молба до Ректора;
  2. Автобиография ;
  3. Дипломи за придобити образователно - квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях ;
  4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
  5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър"), ако то е придобито в чужбина;
  6. Квитанция за внесени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).

Срок за подаване на документи - два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 80/28.09.2018 г. (от 28.09.2018 г. до 28.11.2018 г.).

Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език . Конкурсните изпити да се проведат до 23.01.2019 година (включително). Изборът на успелите кандидати от факултетните съвети трябва да приключи до 31.01.2019 година и цялата документация да бъде представена в отдел ''Развитие на академичния състав и докторантури" в същия срок.

Избраните кандидати да се зачислят най - късно до 01.03.2019 година.

 

За повече информация: http://procedures.uni-plovdiv.bg/

Цвета Темелкова - 032/ 261408