Докторски програми

Заповед Р33-5210 от 17.09.2019 за конкурси PhD

Заповед  и програма Р33-6078 от 11.11.2019 руски език

Заповед   Р33-6209 от 15.11.2019 английски език

Заповед Р33-5096 от 28.09.2018 за конкурси PhD

Заповед Р33-5677 от 07.11.2018 руски език

Заповед Р33-6067 от 27.11.2018 английски език

Изисквания канидат-докторанти и докторанти

Заповед Р 33-1116 от 13.03.2018 немски език

Заповед Р33-5544 от 21.11.2017 английски език

Заповед Р33-5590 от 22.11.2017 руски език

Заповед Р33-4631 от 27.09.2017

Относно организацията на конкурсните изпити

Прием на редовни докторанти за учебната 2019/2020 г. 

срок 17.09.2019-17.11.2019

 

Докторска прогарма

Редовно

Задочно

1

Етнология

2

-

2

Социална антропология

2

-

3

Науки за културата

2

-

4

Социология

4

-

5 Социология(Социология и науки за човека) 2 -
6 Социология (Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм) 1 -

 

КОНКУРСИ за прием на докторанти за учебната 2019/2020 година.
За редовни и задочни докторанти могат да кандидатстват лица с виеше образование и придобита образователно - квалификационна степен " магистър
Кандидатите подават следните документи :
1. Молба до Ректора ;
2. Автобиография ;
3. Дипломи за виеше образование с придобити образователно - квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях ;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър"), ако то е придобито в чужбина;
6. Документ за платени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).
Срок за подаване на документи - два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 73/17.09.2019 г. (от 17.09.2019 г. до17.11.2019 г.).
Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език . Конкурсните изпити да се проведат до 15.01.2020 година (включително). Изборът на успелите кандидати от факултетните съвети трябва да приключи до
31.01.2020 година, до 02.02.2020 да се подаде доклад за местата, които желаят да се преобявят. Цялата документация по приключилите процедупи да бъде представена в отдел ''Развитие на академичния състав и докторантури" в същия срок.
Избраните кандидати да се зачислят най - късно до 01.03.2020 година.

 

За повече информация: http://procedures.uni-plovdiv.bg/

Цвета Темелкова - 032/ 261408