Туризмът - предизвикателства на икономическата криза
27 май 2011 г., 17 ч., 18 ауд. в сградата на ул. "Костаки Пеев" № 21

Философско-исторически факултет при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Нов Български университет - Департамент по бизнесадминистрация организираха представянето на книгата "Туризмът - предизвикателствана икономическата криза". Разработените проблеми бяха представени от доц. Соня Алексиева и доц. Красимира Кръстанова. Доц. Соня Алексиева подари свои книги на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към ФИФ и на Библиотеката на ПУ.


Теренът: пространства и хора
11-12 март 2011г. - заседателна зала

На 11 и 12 март 2011 се проведоха поредните студентски етноложки четения, организирани от Катедра Етнология на ПУ „Паисий Хилендарски" през последните години. Това е форум за изява на студенти и докторанти в областа на етнологията, антропологията и сродните дисциплини, място за среща и диалог между различни идеи, теоретични модели и школи. В студентската конференция взеха участие повече от 40 студенти от СУ „Св. Климент Охридски", НБУ, ЮЗУ "Неофит Рилски", Университет по библиотекознание и информационни технологии и ПУ „Паисий Хилендарски". Темата Теренът: пространства и хора зададе максимално широко поле за изява и в резултат студентите представиха доклади, занимаващи се с изключително богат спектър от проблеми.


„СЪВРЕМЕННАТА СВЯТОСТ: ИСТОРИЯ, ОБРАЗИ, СИМВОЛИ, ПРАКТИКИ"
9-10.11.2017г. -РИМ - Пловдив

Катедра „Теология" към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" проведе на 09 и 10 ноември 2017 г. в Регионалния исторически музей на гр. Пловдив с финансовото съдействие на ФНИ (ПМНФ 01/44 от 23 окт. 2017) международна научна конференция на тема „СЪВРЕМЕННАТА СВЯТОСТ: ИСТОРИЯ, ОБРАЗИ, СИМВОЛИ, ПРАКТИКИ". На нея взеха участие докторанти и преподаватели от всички български университети, преподаващи теология, както и от различни хуманитарни специалности в страната и научни работници от чужбина: Русия, Гърция, Сърбия, Полша, Италия.