Магистърски програми

 
Блогове
     
Заповед на Ректора на Пловдивския униреситет за временно прекратяване на учебните занятия в периода 13.03.2020 до 29.03.2020.

 

 

 

 

 

Заповед Р33-6495 от 25.11.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2019/2020 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

   

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще осъществи прием за учебната 2018/2019 година по 19 магистърски програми:

„Археология и археологическо културно наследство"
„Архивистика и документалистика. Защита на информацията" 
„Биополитика и обществено здраве"

„Българската история в балканския и европейския контекст"

"Гражданско образование"

„Дипломация и международни отношения"
„Изследователски методи в социологията и маркетинга"
„История и цивилизации на Стария и Новия свят"
„Културен мениджмънт"
„Културен туризъм и културно проектиране"
„Медии, общество, култура (журналистика, реклама, PR)"
„Обучението по история и цивилизация" - не се провежда обучение по тази програма
"Православие - традиции и съвременност"
„Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции"
„Социална медиация и комуникация"
„Социоанализа и междучовешки отношения"

„Туризъм и културно наследство на Балканите"

(изнесено обучение във Филиала на Пловдивския университет „Любен Каравелов", гр. Кърджали)

„Управление на иновациите и изследователската дейност"

"Философия и литература"

 

Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2018 до 28.09.2018 в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg. За магистърските програми, обучението по които се провежда във филиалa на университета в гр. Кърджали, документи се подават в съответния учебен отдел.

Магистърските програми по професионалното направление Социология, антропология и науки за културата са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 2/28.01.2016 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 266/15.02.2016 г.) със срок на валидност пет години.

Магистърската програма по професионалното направление Политически науки е акредитирана с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол №16/17.07.2013 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 983/26.07.2013 г.) със срок на валидност 5 години. През 2014 г. е проведена нова акредитация.

Магистърските програми по професионалното направление История и археология са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 8/17.04.2013 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 682/29.05.2013 г.) със срок на валидност 5 години.

Магистърските програми по професионалното направление Педагогика на обучението по... са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 14/21.07.2014 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 1082/28.08.2014 г.) със срок на валидност 6 години.