История на катедрата

Първоначалният проект за развиването на етнологията като университетска специалност в Пловдивския университет е изготвен през 1991-1992 година от екип преподаватели начело с проф. дфн Тодор Иванов Живков. Той е мислен като надграждане на знанията от хуманитарните науки, вече развити и утвърдени в Пловдивския университет, с модерните търсения в областта на социалните науки, достъпът до които беше станал възможен благодарение на политическите промени след 1989 г. По този начин постигнатото през 90-те години в относително затворените академични среди намира достъп до университетското образование и се превръща от научен в научно-образователен проект. Това е свързано и с идеята за обществената значимост на етнологията и антропологията в момент на социална трансформация и тяхната роля за изследване на човешките общности (етнични, религиозни, професионални) с акцент върху приложните му аспекти, и използване на резултатите при вземането на управленски решения и изработването на културни политики. В този смисъл етнологията, а по-късно – и социалната антропология в Пловдивския университет традиционно се развиват в полето на социалните, а не толкова на хуманитарните науки. Това е свързано с усвояването на успешни модели от научните и образователните традиции на Европа и тяхното адаптиране към спецификата на българската академична и обществена система.

Основател на Катедрата е проф. дфн Тодор Ив. Живков (1937-2001). Той е и първи катедрен ръководител  (1995-1999), последван от проф. днк Мария Шнитер (1999-2004). Отначало катедрата съществува като „Катедра по етнология и социология" към Филологическия факултет (1995-2004), а по-късно става звено към Философско-историческия факултет (след 2004 г.); през 2005 г. тя се трансформира в „Катедра по етнология и философия" (с ръководител доц. д-р Иван Христов), а от 2008 г. е самостоятелна „Катедра по етнология" (с ръководители доц. д-р Красимира Кръстанова – 2008-2013 г. и проф. днк Мария Шнитер – от 2013 г., а от 2017 г. - доц. д-р Меглена Златкова).

За тези почти три десетилетия „пловдивската етнологична школа" преодоля трудностите на началото и успя да формулира и защити собствения си изследователски и акдемичен профил както в национален, така и в международен контекст. През 2006 г. по инициатива на Катедрата по етнология се проведе Кръгла маса на тема "Университетското преподаване по етнология в България и евроинтеграцията", с участието на всички академични и научни центрове, занимаващи се с етнология у нас, както и на представители на законодателната и изпълнителната власт. Декларацията, приета на Кръглата маса, изразява общата позиция на българските етнолози относно статута на етнологията в рамките на научните специалности.

Научното израстване на преподавателския състав е резултат от системно участие в изследователски и образователни проекти, разработки и публикации в реномирани наши и чужди научни издания, както и от поддържания редовен и плодотворен международен научен обмен. Значителна част от проектите се реализират по международни програми, в които екипите са спечелили финансиране чрез конкурс пред престижни международни гремиуми (Европейска комисия за култура, Програма "Култура 2000", Университетска франкофонска агенция, CEEU - Budapest, Alexander von Humboldt-Stiftung – BRD, NEC - Bucarest и др.). Не по-малко важни са проектите, подкрепени от фонд "Научни изследвания" към МОМН, от Центъра за развитие на човешките ресурси към Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз и от поделение "Научно-приложна дейност" на Пловдивския университет.