Катедра Етнология

 

email на катедрата - ethnology_department@uni-plovdiv.bg

 

През есента на 1990 г. проф. Тодор Ив. Живков обявява своя курс от лекции по етнология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Първите студенти по етнология са приети през 1992 г., когато се създават специалностите „Българска филология и етнология" и „Английска филология и етнология". През 1994 година се разкрива и специалност Социология. Това е причината през 1995 г. да се учреди катедра „Етнология и социология". Отначало тя се намира в рамките на Филологическия факултет, а след създаването на Философско-историческия факултет през 2004 година става едно от неговите основни звена. През 2005 г. тя се преобразува в катедра „Етнология и философия", през 2008 г. се обособява самостоятелната Катедрата „Етнология".

Катедра „Етнология" осигурява основно обучението по бакалавърските програми на специалностите „Етнология" и „Социална антропология" "Културен туризъм" и "Английски език и културно наследство", в сътрудничество с Филологическия факултет. Тя организира магистърските програми „Етнология. Общности, идентичности, култура", „Културен туризъм и културно проектиране", „Управление на културното наследство" и "Социална медиация и комуникация". В годините на своето съществуване катедрата се утвърди като сериозен център за подготовка на научни кадри. В рамките на специалност Етнология са защитени дванадесет дисертации за образователната и научната степен „доктор". В момента Катедрата осъществява обучение в докторантски програми по Етнология, Социална антропология и Науки за културата.

Научното израстване на преподавателския състав е резултат от системно участие в изследователски и образователни проекти, разработки и публикации в реномирани наши и чужди научни издания, както и от поддържания редовен и плодотворен международен научен обмен.

Академичният състав на Катедрата включва общо 9  души – четирима хабилитирани, четирима  нехабилитирани доктори, един асистент.  Административната работа се осъществява от един  административен сътрудник.