Дарин Тенев


Телефон: 032/261 396
Мейл: darin.tenev@gmail.com
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Образование


Област на научната квалификация:

                теория на културата, литературна теория

Образование:

      Хабилитация (ако е приложимо)

                2014 г. , СУ „Св. Климент Охридски"

     Докторат:

                2008 г. , СУ „Св. Климент Охридски", тема „Фикционално конструиране на литературния образ"

     Магистратура:

                2003 г. СУ „Св. Климент Охридски", магистърска програма „Литературознание", тема на дипломна работа: „Проблемът за фикционалността в „Пустата земя" на Т. С. Елиът"

      Бакалавър:

                2002 г. , СУ „Св. Климент Охридски" , Българска филология и Японистика

Професионална кариера

Професионален опит:

       Академични длъжности:

                От 2014 – доцент по теория на културата в катедра „Социология и науки за човека", ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски"

                От 2014 – доцент по теория на литературата в катедра „Теория на литературата", ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски"

                От 2011 до 2014 – главен асистент по теория на литературата в катедра „Теория на литературата", ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски"

                От 2009 до 2011 – старши асистент по теория на литературата в катедра „Теория на литературата", ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски"

                От 2006 до 2009 – асистент по теория на литературата в катедра „Теория на литературата", ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски"

Членства

Членства:

                Институт за критически социални изследвания

                Съюз на преводачите в България

                Софийски литературоведски семинар

Говорими езици

български, английски, японски, френски, руски

Публикации

 

Монографии:

                1. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45, 2012.

2. Отклонения. Опити върху Жак Дерида, София: Изток-Запад и ФСХИ, 2013.

 

Книги:

1. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45, 2012. ISBN 978-954-491-780-7

2. Отклонения. Опити върху Жак Дерида, София: Изток-Запад и ФСХИ, 2013. ISBN 978-619-152-301-6

Студии

ダリン・テネフ「愛の悪魔」、橋本智弘訳、『人文学報』513-515号、2017年3月、259-289頁. (" Ai no akuma", trans. by Hashimoto Tomohiro, Jinbungakuho, No. 513-515, March 2017, pp. 259-289.) "The Demon of Love", The Journal of Social Sciences and Humanities, No. 513-515, March 2017, pp. 259-289

Tenev, Darin. "Jacques Derrida." In Oxford Bibliographies in Literary and Critical Theory. Ed. Eugene O'Brien. New York: Oxford University Press, 2017
 
СТАТИИ

1. "Япония и българите", (в съавторство с Тина Пенева), в-к "Литературен вестник", 29.05-04.06.2002г., бр.21

2. "Японското хайку в България", в-к "Литературен вестник", 29.05-04.06.2002г., бр.21

3. "Красота срещу истина. (Върху "Марионетки" от Чавдар Мутафов)", сп. "Следва", декември 2003, бр.7

4. "‘Каква му е Хекуба?'", в Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов, София, 2004

5. "Японската феминизация", сп."Алтера", бр.2, 2005

6. "Тихото търсене", в-к "Литературен вестник", 20-26.07.2005, бр.27

7. "По улиците на Токио", сп."Алтера", бр.7, 2005

8.「記憶の措定をめぐって」、物語研究、特集〈記憶〉、第六号、3/2006、p.36-46. ("Киоку но сотеи о мегутте" ("Върху постулатите на паметта"), в сп. Моногатари кенкю, бр.6, 2006, с. 36-46. На японски.)

9. "Как се появява нов образ? (Върху "Болно лице на дъното на земната повърхност" на Хагивара Сакутаро)", в сп. Панорама, ІХ, 2006

10. "Кажи ми какво мислиш за превода, за да ти кажа кой си", в сп. Панорама, ІХ, 2006

11. "Преразглеждане на кризата на модернизма в светлината на кризата на европейските науки с оглед изясняване ролята на литературата", Електронно списание LiterNet, 22.10.2006, № 10 (83)

12. "Предвиждането на образа", в сп.Алтера Академика, год.1, кн.2, лято 2007, cc. 133-150.

13. Представяне на Люблянска Лаканианска школа, в сп. Алтера Академика, год.1, кн.2, 2007

14. „Сто години от рождението на Морис Бланшо", в-к „Литературен вестник", 3-9.10.2007, бр.31

15. „Ангелът и тялото (Един прочит на „О-хи-ку-сан" на Александър Вутимски)", Електронно списание LiterNet, 2007, бр.11 (96)

16. „Счупеното колело на времето", в-к „Култура", 03.10.2008, бр.33

17. „Където е нищото.Философската школа в Киото", сп. Алтера Академика, год.2, кн.4(8), зима 2008, с.7-18.

18."Куфарът на Гео Милев", в-к „Литературен вестник", 25-31.03.2009, бр.11, с.10

19. „Куфарът на Далчев", в-к „Литературен вестник", 25-31.03.2009, бр.11, с.12

20. „Не реши змиите", в-к „Литературен вестник", 1-7.07.2009, бр.24, с.3

21. „Образ, въобразяване, съобразяване: „Арабия" на Дж.Джойс", сп. Литературна мисъл, 1/ 2009, с.162-185

22. „Наследството като стратегия за вярност", сп. Социологически проблеми, 1-2/ 2009, с.41-59

23. „Долина на умиращи звезди", Moon lake. Сборник есета, София: Алтера, 2009, с.67-78

24. „Как литературоведски да четем литературни творби", „Не съм от тях". Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф.д-р Никола Георгиев, София: Университетско издателство „Св.Климент Охридски", 2009, с.509-517

25. „Вулгарно литературознание. Въведение", в-к „Литературен вестник", 2-8.12.2009, бр.38-39, с.7

26. „Възможността на теоретичния модел и нейното отношение към литературната потенциалност", Електронно списание LiterNet, 27.12.2009,  №12  (121)

27. „Вулгарно литературознание. Правила за движение по пътищата на литературата", в-к „Литературен вестник", 3-9.03.2010, бр.8, с.7.

28. „Вулгарно литературознание. Дегустационно литературознание", в-к „Литературен вестник", 2-8.06.2010, бр.20, с.12.

29. „Остин и Мос с Дерида: Дар и речеви актове", сп. Критика и Хуманизъм, кн.32, бр.2/ 2010, с.199-209.

30. „Дерида и Адорно – съпротивата на остатъка", сп. Критика и Хуманизъм, кн.34,  бр.4/ 2010, с.33-54.

31. „Вулгарно литературознание. Кулинарно литературознание", в-к „Литературен вестник", 3-9.11.2010, бр.35р с.7.

32. "Austin and Mauss with Derrida: Gift and Speech Acts", Critique & Humanism, Vol.35, special issue 2010, pp.275-284.

33. „Вулгарно литературознание. За трите вида литература", в-к „Литературен вестник", 23-29.03.2011, бр.10, с. 6.

34. „Отваряне на пред-структурата: негативност, време, възможност", В: Бездната Хайдегер, съст. Георги Ангелов, Асен Димитров, Георги До нев, Валентин Канавров, Благоевград: УИ „Неофит рилски", 2011, с.118-137.

Разширен вариант публикуван в сп. Социологически проблеми, специален брой 2011, с. 95-112.

35. „Фикционалната граница: конститутивната функция на миналото несвършено време в литературната фикция", В: Научни трудове в памет на Георги Герджиков, съст. Тодор Бояджиев, Венче Попова, Красимира Алексова, София: УИ „Св. Климент Охридски", 2011, с. 540-555. 

36. „Невъзможният разказ и скритата основа на субекта (Върху дневник от времето на социализма)", Социологически проблеми, 3-4/ 2011, с.194-217.

37. „Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи във фикционални произведения", В: Маргиналното в/на литературата, съст. Рая Кунчева, София: Издателски център Боян Пенев, 2011, с. 417-442.

38. „The Threshold of Meaning (Notes on Literary Phenomenological Archeology)", In: Vision and Cognition, ed. Teresa Dobrzynska and Raya Kuncheva, Sofia: Boyan Penev, 2011, pp. 332-339.

39.「物語の支え:文学理論の視点から見た日本語教育」,

日本語教育連絡会議論文集, Vol. 24, 3/ 2012, p. 109-115. („Моногатари но сасае: бунгакурирон но шитен кара мита нихонго кьоику" („Опората на повествованието: обучението по японски от гледна точка на литературната теория"), Нихонгокьоику ренракукаиги ронбуншю, т.24, 3/ 2012, с.109-115.)

40. „Логиката на преутвърждаването и оттеглянето на политическото", Критика и хуманизъм, кн.38, бр.1/ 2012, с. 289-309.

41. "Negativity and Doubling in the Literary Work of Art (Introductory Sketches. W. Iser and T. W. Adorno)", In: L'Extralittéraire, Eds. Ivan Mladenov, Marie Vrinat-Nikolov, Andrey Tashev, Sofia: Paradigma & "Boyan Penev", 2012, pp. 53-69.

42. „Хайдегер като възможност – за социологията", Социологически проблеми, 1-2/ 2012, с. 459-469.

43. „Стихът като възможност и литературната археология", В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, София: Контекст, 2012, с. 18-32.

44. „Визуалното и образът", Литературен вестник, бр. 37 от 14-20.11.2012, с. 11.

45. „Дълбокото-общото-цялото, или за чудовищната общност на енигмата", Литературен вестник, бр. 37 от 14-20.11.2012, с. 14.

46. „Колективни идентичности и възможни светове", Социологически проблеми, специален брой 2012, с. 92-100.

47. "Logic of Reaffirmation and the Retreat of the Political", Critique & Humanism, Vol.40, special issue 2012, pp. 291-311.

48. „Авторът тук", Литературен вестник, бр. 1 от 9-15.01.2013, с. 1, 16.

49. „Призрачни истории в стаята на безкрайните възможности (Бележка върху „Нестор" в Одисей на Джойс), Литературен вестник, бр. 9 от 6-12.03.2013, с. 13.

50. „Другото всекидневие (Залогът на две съвременни интерпретации на Хайдегер)", В: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев, София: НБУ, Институт за критически социални изследвания, 2013, с. 171-182.

51. „Деконструкция на въображението", сп. Пирон, бр. 6, 2013, достъпно на: http://piron.culturecenter-su.org/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/

52. „Потенциалност и негативност (Върху една логическа грешка у Агамбен)", Литературен вестник, бр. 15 от 17-23.04.2013, с. 9-10.

53. „Литературната творба: актуализация, идентичност, уникалност", Социологически проблеми, 3-4/ 2013, с. 165-175.

54. 「喪われる領土―日本アヴァンギャルド雑誌『亞』の場合」、小川寛大訳、『日本文学からの批評理論―亡霊・想起・記憶』、高木信、木村朗子、安藤徹編、東京、笠間書店、2014、216-253頁. ("Ushinawareru ryodo – Nihon avanga-do zasshi A no baai [Fading territories. The case of the Japanese Avantgard Magazine  A]", trans. Ogawa Kandai, In: Nihonbungaku kara no hihyoriron – borei, souki, kioku [Theorizing Japanese Literature. Ghosts, Evocations, Memories], Ed. by Takagi Makoto, Kimura Saeko, Ando Toru, Tokyo: Kasama Shoten,2014, pp. 216-253.)

55. "Exhausted Imagination?",  сп. Пирон, бр. 7, 2013-2014, достъпен на:

http://piron.culturecenter-su.org/category/bydeshte-i-vyobrajenie/

Адорнианско размишление за нуждата от теория днес (Критически фрагмент)", Литературен вестник, брой 14 от 12-18.04.2017 г

„Потенциите на фигурата: между наративните характери и реторическите похвати", Философски алтернативи, 2-3/ 2017, с. 17-35.

„Истината за истината", Социологически проблеми, 1-2/ 2017, с. 231-245.

"Models of Poetics. A Response to Robert Matthias Erdbeer's Poetik der Modelle", Textpraxis, 14 (3)/ 2017, http://www.uni-muenster.de/Textpraxis/sites/default/files/beitraege/darin-tenev-models-of-poetics.pdf

„За умората", В: Парачовешкото: грация и гравитация. Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина, ред. К. Спасова, Д. Тенев, М. Калинова, София: УИ „Св. Климент Охридски", 2017, с. 361-374.

 

УЧАСТИЕ В НАУЧЕН ФОРУМ

 • изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски и към фондация „Критика и хуманизъм" и Центъра за литература и философия към ФСлФ, СУ „Св.Климент Охридски" на тема Философската логика от началото на ХХ век и границите на логическото, София, 11-12 декември 2008
 • Международна среща върху теорията на практическата логика по словенско-български проект, Любляна и Копер, Словения, 13-17 май 2009.
 • Конференция Критическата теория и краткият ХХ век, организирана от Катедра „Флисофия", Катедрта „Критическа и приложна социология" Институт за критически социални изследвания към ПУ „Поисий Хилендарски" и Фондация за хуманитарни и социални изследвания, Пловдив, 4-6 март 2010.
 • Конференция Мрежови подходи, практическа логика и историческа социология на социализма, организирана от Института за критически социални изследвания, Белмекен, 1-3 април 2010.
 • Международна среща върху социализмите и преходите по словенско-български проект, Любляна, Словения, 2-6 април 2011.
 • Международна конференция на тема „Логики на дара (От Мос до Бурдийо и Дерида и отвъд)", подготвената от Института за критически социални изследвания и Френския институт в България, Френски институт, София, 2 май 2011.
 • Международната конференция на Факултета по славянски филологии, СУ, на тема „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията", София, СУ, 13-14 май 2011.
 • Международна конференция на тема „Субективация и идеологическа интерпелация", подготвена от Института за критически социални изследвания София, 29 май и 11 юни 2011.
 • Международен форум „Метаморфоза и катастрофа", организиран от UTCP (University of Tokyo, Center for Philosophy), Института за критически социални изследвания и Софийски литературоведски семинар със съдействието на Културния център към СУ и Центъра за академични изследвания – София; София, 31 октомври – 2 ноември 2013 г.
 • Организатор в подготвената от Института за критически социални изследвания конференция „Противоречията на наследството", проведена в Пловдивския университет, 7-9 март 2014 г., Пловдив.

 

Участия в национални и международни конференции и научни прояви (2005-2013)

1. Конференция, организирана от Токийския университет, около френския философ Катрин Малабу, 8 юли 2005

           

2. Симпозиум върху паметта, орагнизиран от "Моногатари Кенкюкай", Университет Шидзуока, 24 август 2005

Представен текст - "Киоку но сотеи о мегутте" ("Върху постулатите на паметта")

 

3. Теоретична конференция на тема „Смъртта", Философски факултет на СУ, Гьолечица, 8-13 май 2006

Представен текст - "Възможност и смърт: проблеми на литературата"

 

4. Научна конфоренция "Филологическият проект в началото на ХХІ век", Софийски университет, ФСлФ, 17 май 2006 .

Представен текст - "Разбирането за образ у Потебня"

 

5. Workshop "Постколониализъм и постсоциализъм" с постколониалната изследователка Гаятри Ч. Спивак, организиран от Центъра за научни изследвания (CAS), 12 май 2006

Представен текст - "Три въпроса към Спивак"

 

6. Конференция "Изкуството на превода. Превод на заглавия, ролята на редактора, времето на превода", организирана от Съюз на българските преводачи и списание "Панорама", 15 май 2006

Представен текст - "Кажи ми какво мислиш за превода, за да ти кажа кой си"


7. Международна конференция „Бурдийо и критиката на теоретическия разум", организирана от Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски, София/ Пловдив, 3-4 ноември 2006.

 

8. Международен симпозиум на Средиземноморската феноменологическа мрежа за междукултурен диалог, 25-27 юни 2007, Неапол

Представен текст - „Garder – la crise du sens"

 

9. Конференция „Не съм от тях. Канонът на различието" в чест на 70-годишнината на проф.д-р Никола Георгиев и 60 години Катедра по Теория на литературата, организирана от Катедра по Теория на Литературата, ФСлФ, СУ „Св.Климент Охридски", 29-30 ноември 2007

Представен текст – „Как литературоведски да четем литературни творби"

 

10. Международна конференция „Да се чете Капиталът, да се пренапише Капиталът (140 години по-късно), организирана от Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски", Фондация „Критика и хуманизъм" и Института за социални ценности и структури „Иван Хаджийски", Пловдив, 6-7 април 2008

 

11. Теоретична конференция на тема „Въображение и въображаеми светове", Философски факултет на СУ, Гьолечица, 14-19 април 2008

Представен текст – „Изненаданото въображение: бележки по феноменология на въображението"

 

12. Международна конференция, организирана от секцията по теория на литературата към Института по литература, БАН, на тема Glance and Meaning, София, 25-26 септември 2008.

Представен текст – "The Threshold of Meaning. Notes on Literary Phenomenological Archeology"

 

13. Методологическа конференция Споделени идеи за литературознанието, организирана от секцията по теория на литературата към Института за литература, БАН, София, 27-28 ноември 2008

Представен текст – „Възможността на теоретичния модел и неното отношение към литературната потенциалност"

 

14. Международна конференция, организирана от секцията по теория на литературата към Института за литература, БАН, на тема Literature and Literary Criticism, София, 1-2 декември 2008

Представен текст –  "Beyond Actualization. The (taking) place of Literary Potentiality"

 

15. Организатор и участник в съвместната сесия на Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски и към фондация „Критика и хуманизъм" и Центъра за литература и философия към ФСлФ, СУ „Св.Климент Охридски" на тема Философската логика от началото на ХХ век и границите на логическото, София, 11-12 декември 2008

Представен текст – „Хайдегеровото разбиране за образа и като-структурата

 

16. Международна среща върху теорията на практическата логика по словенско-български проект, Любляна и Копер, Словения, 13-17 май 2009.

Представени текстове – "Austin and Mauss with Derrida: Gift and Speech Acts"

 • "The meaning of a return to the concept of formal indication"

 

17. Конференция Преходи и граници, организирана от Факултет по Славянски филологии към СУ „Св.Климент Охридски", 18-19 май, 2009

Представен текст – „Фикционалната граница: конститутивната роля на минало несвършено време в литературната фикция"

 

18. Методологическа конференция Споделени идеи за литературознанието, организирана от секцията по теория на литературата към Института за литература, БАН, София, 12-13 ноември 2009.

Представен доклад – „Когнитивното разбиране за образ и литературознанието (Бележки върху Стивън Кослин)"

 

19. Конференция Териториите на сравнителното литературознание, организирана от Катедрата по теория на литературата, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски", София, 26-27 ноември 2009.

Представен доклад – „Избледняващи територии (Случаят с японското авангардно списание „А").

 

20. Конференция Критическата теория и краткият ХХ век, организирана от Катедра „Флисофия", Катедрта „Критическа и приложна социология" Институт за критически социални изследвания към ПУ „Поисий Хилендарски" и Фондация за хуманитарни и социални изследвания, Пловдив, 4-6 март 2010.

Представен доклад – „Дерида и Адорно: съпротивата на остатъка".

 

21. Конференция Мрежови подходи, практическа логика и историческа социология на социализма, организирана от Института за критически социални изследвания, Белмекен, 1-3 април 2010.

Представен доклад – „Тайните на дара"

 

22. Международен форум „Проблеми пред представителната демокрация днес", с участието на Шантал Муф, организиран от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Международния философски колеж – Париж, София, 8-9 юни 2010 г.

 

23. Международна конференция Second Derrida Today Conference, организирана от Университет Кингстън (Великобритания), и Университет Макуеър (Сидни, Австралия), Лондон, 19-21 юли 2010.

Представен доклад – "Derrida's Possibilities"

 

24. Международна конференция "Theorizing Japanese Literature: Memories, Evocations, Ghosts", организирана от Талинския университет, Талин, 9-11 септември 2010.

Представен доклад – "Fading Territories (The Case of the Japanese Avant-garde Magazine A)"

 

25. Литературоведска конференция Извънлитературното, организирана от направлението по теория на литературата към Института за литература, БАН, и катедрата по теория на литературата ФСлФ, СУ, София, 25-26 ноември 2010.

Представен доклад – „Негативност и удвояване в литературната творба. Начални скици"

 

26. Международна среща върху социализмите и преходите по словенско-български проект, Любляна, Словения, 2-6 април 2011.

Представен доклад – „The Story, the Secret, the Subject: A Case Study on a Diary from the Socialist Times"

 

27. Организатор и участник в подготвената от Института за критически социални изследвания и Френския институт в България международна конференция на тема „Логики на дара (От Мос до Бурдийо и Дерида и отвъд)", Френски институт, София, 2 май 2011.

Представен доклад – „Бурдийо и Дерида върху дара: време, символна алхимия и фикционализиране"

 

28. Организатор и участник в международната конференция на Факултета по славянски филологии, СУ, на тема „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията", София, СУ, 13-14 май 2011.

Представен доклад - "Effects of the Event: Beyond Finitude with Badiou and Derrida"

 

29. Организатор и участник в подготвената от Института за критически социални изследвания международна конференция на тема „Субективация и идеологическа интерпелация", София, 29 май и 11 юни 2011.

Представен доклад – „Правото на тайна и субективацията (върху фрагмент от ученически дневник от 1964-1965 г.)"

 

30. Международна лятна школа на тема „Маргиналното на/в литературата", организирана от Института по литература към БАН, София, Дом на учения, 6-10 юни 2011.

Изнесена лекция – „Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи във фикцинални произведения"

 

31. 24-та конференция за обмяна на опит и информация в областта на обучението по японски език, София, 18-19 август 2011.

Представен доклад -  物語の支え:文学理論の視点から見た日本語教育 (Моногатари но сасае: бунгакурирон но шитен кара мита нихонгокьоику; „Опората на повествованието или обучението по японски език от гледна точка на литературната теория")

 

32. Втора литературоведска конференция Извънлитературното, организирана от направлението по теория на литературата към Института за литература, БАН, и катедрата по теория на литературата ФСлФ, СУ, София, 01 декември 2011.

Представен доклад – „Литература и всекидневни модели на разбиране: индексикалност, импликатура, двугласие"

 

33. Конференция „Модели за мислене на бъдещето", организирана от Културния център на Софийския университет, Априлци, 7-9 декември 2011.

Представен доклад – „Бъдеще, иновация, събитие"

 

34. Международна конференция Derrida, организирана от Goethe University Frankfurt/ Main, Frankfurt, 14-16 март 2012.

Представен доклад – "Imagination Deconstructed, Deconstructive Imagination"

 

35. Открит семинар на тема „Език, идентичност, политики" със специалното участие на Венсан Декомб, организиран от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София, София, 4 май 2012.

Представен доклад – "Collective Identities and Possible Worlds"

 

36. Открит семинар на тема „Критика, действие, множество" със специалното участие на Gerald Raunig. Организиран от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София, София, 12-13 юни 2012.

Представен доклад – "The Transcendental Contra-Band of Community"

 

37. Международна конференция Third Derrida Today Conference, организирана от University of California Irvine, Macquarie University Australia, and Kingston University UK. Claire Trevor School of the Arts, University of California, Irvine, 11-13 юли 2012 г.

Представен доклад – "Image and Transcendence"

 

38. Международна конференция „Подобие и различие (Проблемът за идентичността)", организирана от Институт за литература към БАН, Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk and Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, София, 17-18 септември 2012 г.

Представен доклад – "Uniqueness and Identity of the Literary Work"

 

39. Национална конференция „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов", организирана от Направление по теория на литературата към БАН, Катедра „Теория на литературата", ФСлФ, СУ и Културният център към СУ „Св. Климент Охридски", София, 28-30 ноември 2012 г.

Представен доклад – „Авторът тук: между скритото несъгласие и невидимата промяна"

 

40. Международна конференция „Въображението днес", организирана от Културен център наСофийския университет „Св. Климент Охридски", София-Априлци, 6-9 декември 2012 г.

Представен доклад – „Exhausted Imagination?"

 

41. Международна научна конференция „Езици на паметта в литературния текст", организирана от ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски", София, 26-27април 2013 г.

Представен доклад – „Върху постулатите на паметта"

42. Организатор и участник в международния форум „Метаморфоза и катастрофа", организиран от UTCP (University of Tokyo, Center for Philosophy), Института за критически социални изследвания и Софийски литературоведски семинар със съдействието на Културния център към СУ и Центъра за академични изследвания – София; София, 31 октомври – 2 ноември 2013 г.

Представен доклад – "Non-pouvoir et possibilité"

 

43. Международна конференция „Образ и съвремие" около Ханс Белтинг, организирана от Институтът за съмременно изкуство – София, Гьоте-институт – София и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски", София, 7-8 ноември 2013 г.

Представен доклад –  "Two Versions of Ontological Tranfiguration: Remarks on Louis Marin and Hans Belting"

 

44. Национална конференция „Просветителство срещу идеологема. Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов", организирана от Направление по теория на литературата към Института по литература при БАН, катедра Теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски" и Културния център на СУ, София, 27-29 ноември 2013 г.

Представен доклад – „Буди Будев и животните в Броселиандовата гора"

 

45. Трета международна интердисциплинарна конеренция, посветена на културната история на съвременността „Визуална антропология", организирана от Културния център на Софийски университет „Св. Климент Охридски", 7-9 декември 2013 г., Априлци.

Предствен доклд – „Образ и смърт"

 

Международна научна конференция на Факултета по славянски филологии „Надмощие и приспособяване", София, 24-25 април 2017 г.

Представен доклад – „Интертекстуалност и модел или за „огледалата, в които литературата се оглежда""Втора международна конференция "Literary DNA: World Literature and Modern Japanese Literature", National Institute of Japanese Literature, Tokyo, 09.06.2017.

Представен доклад – 「世界文学のエピジェネティクス」 ("Epigenetics of World Literature")

Международен форум „Philosophy and its Other", организиран от Нов български университет и Театрален колеж „Любен Гройс", София, 19-20.09.2017 г.

Представен доклад – "Weariness of Philosophy, Philosophy of Weariness (Notes on Fatigue)"

Международна конференция "The Making of the Humanities VI", организирана от Society for the History of the Humanities и The Oxford Research Centre in the Humanities, Somerville College, University of Oxford, Оксфорд, 28-30 септември 2017 г.

Представен доклад – "Language Models and the Study of Literature (Bulgarian Guillaumist School vs. Roland Barthes and the Saussurean Legacy)"

 

Национална научна конференция „Изкуствата: сблъсък и континуитет", организирана от Катедра „Теория на литературата", ФСФ, СУ и Институт за литература към БАН, София, 30 ноември – 1 декември

 

Представен доклад – „Перформативността в езиковите изказвания и визуалните изображения"Национална науна конференция „Излишното", организирана от Културния център на Софийския университет „Св. Климент Охридски", София – Априлци, 6-9 декември.

 

Представен доклад – „Кога, къде и как нещо става излишно (Феноменологически бележки)

 

 

Дейности

Научни проекти

Участия в научни проекти у нас

 • (2010 - 2014) Участие в подкрепен от Фонд НИ проект „Противоречията на наследството" на Фондация „Критика и хуманизъм 2008"
 • (2011 - 2012) Участие в подкрепен от Фонд НИ проект „Предизвикателства пред представителната демокрация днес" на Фондация  за хуманитарни и социални изследвания
 • (2012) Участие в подкрепен от НИС към СУ проект на тема „Нови пътища за литературната и критическата теория І. Литературата и пластичността на политическото"

 

Участия в международни научни проекти

 

 • (2009-2011) Участие в Българо-Словенски проект между Институт по критически социални изследвания към Пловдивския университет и Люблянския университет

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти

 • Вероника Вълкова (магистратура „Литературознание"), защитила през 2012 г. магистърска теза на тема „Конструиране на повествованието във Физика на тъгата на Георги Господинов"
 • Йоана Узунова (магистратура „Славянски филологии), защитила през 2012 г. магистърска теза на тема „Носталгията в огледалния свят на Добравка Угрешич"
 • Катерина Клинкова (магистратура „Литературознание), защитила през 2013 г. магистърска теза на тема „Метаморфози на абсолюта в ранното творчество на Т. С. Елиът"

Други

Специализации

2000-2001           Специализира японски език и култура в Университета Киото Кьоику, Киото, Япония

2004-2006           Специализира японска литература в Токийски Университет, Токио,  Япония

 

Стипендии, нагрди и отличия

1999-2000 г. Стипендиант на Фондация „Отворено общество" с проект за инстанциите в лирическата творба

2000 г. Студентска награда за високи академични постижения „Михаил Клет"

2000-2001 г. Стипендиант на Японското министерство на образованието и науката, специализация в град Киото

2004-2006 г. Стипендиант на Японското министерство на образованието и науката, специализация в град Токио.

2012-2013 г. Стипендиант на Център за академични изследвания - София с проект за възможност и негативност.

2013 г. Награда на Факултета по славянски филологии за литературоведски дебют за Фикция и образ. Модели.