Гл. ас. д-р Божидар Драганов


Телефон: 032 / 261 268
Мейл: b.draganov@abv.bg
Кабинет: ул. Цар Асен 24, катедра История и археология
Приемно време: Сряда: 14,00-16,00 ч.

Област на научната квалификация

Римска археология; Римска митология; Тракийска археология

Образование

Докторат:
2007-2011 г., Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Исторически Факултет, Катедра Археология. Докторантура по Римска археология. Дисертация на тема: "Култът на Хермес в римските провинции Долна Мизия и Тракия" (научен ръководител проф. Костадин Рабаджиев).
Магистратура:
2004-2006 г., Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Исторически Факултет, Катедра Археология. Магистратура по Класическа археология. Магистърска теза: "Култът на Хермес в Тракия  VІ – І в. пр. Хр." (научен ръководител проф. Костадин Рабаджиев).
Бакалавър: 
2000-2004 г., Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Исторически Факултет, Катедра Археология. Бакалавърска степен по археология. Специализация – Класическа археология. Професионална квалификация – историк-археолог.

Професионална кариера

Академични длъжности:

  • От февруари 2013 г. до момента – „асистент" по „Класическа археология"  и „Тракийска археология" в катедра „История и археология", Ф-ИФ, ПУ „Паисий Хилендарски";
  • От октомври 2011 г. до януари 2013 г. – „хоноруван асистент" по „Класическа археология" и „Тракийска археология" в катедра „История и археология", Ф-ИФ, ПУ „Паисий Хилендарски";
  •  От февруари 2009 г. до юли 2009 г. – „хоноруван асистент" по „Класическа археология"   в катедра „Археология", ИФ, СУ „Св. Климент Охридски".

Членства

няма

Говорими езици

Български; Английски; Руски; Италиански език

Публикации

Статии:
1. Култът към Хермес и отражението му в погребалните обреди през Античността. – В: Historia est magistra vitae. ІV Национална научна студентска конференция. Загражден, 2007. Пловдив, 2009, 150-158.
2. Херми-затварачи за тоалетни сандъчета от територията на Долна Мизия и Тракия – функция, разпространение и семантика. – История, ХVІ, 2008, 2-3, 18-32.
3. Оброчни плочки на Хермес и Атина от провинции Долна Мизия и Тракия. – В: Изкуство и контекст. Четвърта младежка котференция. София, 2008, 221-232.
4. Заговорите, любовта и Хермес в древногръцката митология. – В: ХV Юбилейни Кюстендилски четения. Заговори и преврати в историята. В. Търново, 2008, 15-22.
5. The Cult of Hermes in Moesia Inferior. – In: Culture and Civilisation at Lower Danube. XXIV. Călăraşi, 2008, 149-157.
               6. За Хермес и костенурката, или за символиката на паметника. – В: Изкуство и контекст. Текстове от Пета младежка научна конференция. София, 2011, 42-49.
               7. Култът към Меркурий в Рим и Западните провинции. – В: Годишник Collegium Historicum, том I, изд. Гутенберг, 2011, 332-347.
               8. Първоначални проучвания на римския могилен некропол в местността Бузлука край с. Кардам. – В: Добруджански глас, 2011, 33, с. 3.
               9. Сондажни проучвания на могилен некропол в местността „Бузлука", землището на с. Кардам, община Генерал Тошево. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 год. София, 2012, 298-300 (в съавторство с Й. Йотов).
              10. Издирвания на археологически обекти в землището на с. Средина, община Генерал Тошево. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 год. София, 2012, 532-535 (в съавторство с Й. Йотов).
              11. Изображения на Хермес върху монетите на Philippopolis (І – ІІІ в. сл. Хр.). – В: Труды совместной музейно-археологической экспедиции. Выпуск 1. Брянск – Пловдив, 2012, 39-53.
              12. Археологически разкопки на полуостров Урдовиза в гр. Китен. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 год. София, 2013, 428-430 (в съавторство с Кр. Панайотова, М. Даскалов и Вл. Тодоров).
              13. Епиграфски паметници, свързани с култа към Хермес-Меркурий в провинции Долна Мизия и Тракия – В: Академика (под печат).

Дейности

Участие в научни форуми
              1. ІІІ Национална конференция на Студентски историко-археологически клуб "Професор Велизар Велков" при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – Загражден –  22-23. X. 2005 год.
               2. Годишна конференция на Историческия Факултет на СУ "Свети Климент Охридски" – Гьолечица – 23-25. ХІ. 2007 год.
               3. Изкуство и контекст. ІV Младежка научна конференция към института по изкуствознание – София – 10-11. ІV. 2008 год.
4. Годишна научна конференция на Историческия Факултет на СУ "Свети Климент Охридски" – Кюстендил – 30-31. V. 2008 год.
               5. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Ediţia XIII – Călăraşi, 20-24 octombrie 2008.
                6. Годишна конференция на Историческия Факултет на СУ "Свети Климент Охридски" – Гьолечица – 28-30. ХІ. 2008 год.
               7. Изкуство и контекст. V Младежка научна конференция към института по изкуствознание – Хасково – 28. ІХ. – 03. Х. 2009 год.
               8. Годишна конференция на Историческия Факултет на СУ "Свети Климент Охридски" – Гьолечица – 28-30. ХІ. 2009 год.
               9. Изкуство и археология на свещеното /научна програма на фондация Getty, CEMA и CAORC/  – Оран, Алжир – 9 юни – 16 юли 2012 г.

 

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен
           – стипендиант на проект Collegium Historicum на СУ „Св. Климент Охридски" – 2010 г.;

            – стипендиант на фондация Гети – Оран, Алжир – 9 юни – 16 юли 2012 г. /Getty Research Exchange Fellowship Program ("Art and Archaeology of the Sacred", Oran, Algeria, 9 June – 16 July, 2012), administrated by The Council of American Overseas Research Centers (CAORC) and American Research Center in Sofia (ARCS)/.

Дипломанти и Докторанти

няма

Други

няма