Съобщения:

Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2020 до 30.09.2020 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

Анотация


1. Мисия

Магистърската програма има за цел да подготви студентите да анализират и оценяват социалните ефекти на политиките в областта на екологията и здравеопазването.

Отчитането на социалните ефекти е необходимо условие за взимането на решения за публични блага и особено за тези, свързани с екологичната среда и здравното състояние на населението. То е особено нужно сега, когато под влияние на икономическата криза публичните политики се оказаха заплетени в противоречията на финансовите икономии, част от които засягат именно социалното подпомагане в областта на здравеопазването и екологията.

Финансовите икономии заплитат решенията за публични блага в противоречия, защото публичните блага пораждат претенции, които не са ограничени от вътрешен принцип, по отношение на които не може да се каже, че обществото е получило достатъчно или че няма нужда от повече.

Пример за това са здравето и средата на живот. Те винаги могат да бъдат подобрени, винаги могат да бъдат повече и поради това нарастването на грижите за тях не може да сложи край на исканията за намаляване на здравните или екологичните рискове. Напротив, колкото повече се прави за тях, толкова повече може да се направи и следователно толкова повече може да се иска. Поради това нарастването на грижите за здравето и природата неизбежно предизвиква разрастване на претенции, на които не може да се отговори с това, че вече имаме достатъчно здраве и природа, че няма нужда от повече.

Същевременно грижите за здравето и жизнената среда имат цена, която не може да нараства неограничено и която налага да бъдат взимани решения за ограничаването им. Но тези решения, формиращи сърцевината на съвременните публични политики, не са просто финансови. Те разпределят неравно грижите за здравето и средата на живот, изключват социални групи от обхвата им и оправдават изключването, изграждайки подходящи начини на представяне на изключените.

В резултат на това политиките в областта на здравеопазването и екологията не просто възпроизвеждат социални неравенства. Те произвеждат неравенства, противоречия, разриви, подхранващи социални конфликти. С оглед на това пренебрегването на социалните ефекти на тези политики поражда социални рискове и излага самите тях на риска да се окажат нелегитимни и в крайна сметка неефективни.

Анализът и търсенето на решения на тези проблеми изисква квалифицирана социологическа експертиза, в чиято основа стоят задълбочени познания в областта на социология на здравеопазването и екологията. Придобиването на експертно знание в тези две области дава възможност за адекватна оценка на рисковете и ефективността на здравните и екологичните политики и програми.

 

2. Квалификационна характеристика и възможности за реализация 

 

Магистърската програма ще даде на студентите знания за институционалните и правните механизми на тези политики, за начините, по които те биват съчетавани с пазарни, финансови, осигурителни, медицински и социални технологии, за поражданите от тях социални неравенства, изключване, стигматизация, рискове, политически и икономически претенции. Това ще позволи на студентите да анализират и оценяват устойчивостта и социалните ефекти на съвременните здравни и екологични политики, за рисковете, които пораждат вписаните в тях режими на пресмятане, ограничаване и прицелване на интервенциите в здравето и средата на живот на населението. 

Изградените в резултат на обучението на магистърската програма знания и умения ще позволят на студентите да работят навсякъде, където е необходимо експертно знание за социалните ефекти на съвременното здравеопазване, съчетаващо здравните грижи с биотехнологии, хигиенни практики, статистика, капитал, политики на управление на раждаемостта, смъртността, заболеваемостта, продължителността на живота и други показатели за жизнеността на едно национално, локално или социално детерминирано население, както и в области, в които е необходимо оценяването на устойчивостта и социалните ефекти на екополитическите намеси в социалните отношения на европейско, национално и местно ниво, ориентирани към изграждането на устойчива зелена икономика, синхронизираща природните и социалните процеси. Програмата ще даде възможност на студентите да придобият експертно знание в областта на социология на здравеопазването и екологията, което да приложат при оценка на ефективността на действащите политики, свързани с тези проблеми, както и за разработването на програми, имащи за цел да смекчат екологичните рискове и социалните неравенства в достъпа до качествени здравни грижи.

Магистърската програма стартира от началото на учебната 2015/2016 г.

Програмата се администрира от Катедра „Социология и науки за човека"  към Философско-исторически факултет. Ръководител на програмата е доц. д-р Тодор Христов, научен секретар – доц. д-р Елица Димитрова. За контакти: (032) 261 491 и todor_hristov@gbg.bg.