Балканското лятно училище по религии и обществен живот е инициатива на катедра „Етнология" към Философско-историческия факултет и се провежда в Пловдив на всеки две години. То е възможно благодарение на финансовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси.

Балканското лятно училище е естествено продължение на проведеното през 2011 г. в Пловдив Ninth International Summer School on Religion and Public Life: A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion, and Belonging, финансирано от университета в Бостън, САЩ.

Организаторите на лятното училище изхождат от идеята, че религията и религиозната идентичност заемат централно място в живота на индивидите и обществото, а нашите религиозни общности са тези, с които ни свързват най-здрави връзки. Фокусът е върху религията като основен идентификационен маркер на индивида и общността, а задачата е да се създадат и усвоят нови практики и разбирания за живота заедно в света.

Лектори в Лятното училище са представители на академичната общност и на неправителствения сектор, както и духовници от България, Балканите, Европа, САЩ.

Основен обект на изследване и преподаване в лятното училище е специфичният за Балканите модел на религиозно съжителство, който се основава на синкретичния характер на културните и религиозните традиции в региона. Историческият опит от последните две десетилетия показва, че многообразието от културни и религиозни традиции може да бъде условие както за конфликти (етнични, религиозни, социални, икономически), така и за хармонично съжителство между културите.

Лятното училище си поставя за цел да създаде лаборатория за практическо обучение в толерантност и живеене с различията в глобалното общество.