Анотация

Обучението по университетската специалност „Документалистика и архивистика" отговаря на обществените потребности и очаквания за подготовка на специалисти по документален и архивен мениджмънт в сферата на съвременното управление и социалните дейности. Развитието на архивно-информационния сектор не само изисква, но и осигурява възможности за успешна професионална и социална реализация на дипломираните документалисти и архивисти, в това число и в Република България.

Правото да се упражнява професията архивист е сертифицирано в редица държави-членки на Европейския съюз въз основа на дипломи, придобити в акредитирани за целта висши училища и школи, които осигуряват професионално обучение по архивистика.

В учебния план на специалност „Документалистика и архивистика" са включени исторически и профилирани дисциплини, които осигуряват съвременно обучение на бъдещите документалисти и архивисти. Историческите дисциплини продължават през целия период на следването и са обособени в три тематични направления: „История на България", „Обща (световна) история" и „История на балканските народи". Те формират историческата основа на обучението и фундаментални познания, необходими в бъдещата професионална реализация. Профилираните дисциплини обхващат целия жизнен цикъл на документите като средство за управление, основен информационен източник в обществото и обект на архивиране – на учрежденско равнище и с историческа цел, респективно процесите документосъставяне, документооборот и архивиране. Освен дисциплините, свързани с класическата архивна теория и методика, се изучават дисциплини от областта на информационните технологии и интелектуалните комуникации, съвременния документален и архивен мениджмънт, международните архивни стандарти и електронното управление, продукт на което са електронните документи и архиви. Във връзка с университетското професионално обучение по архивистика са включени и дисциплини от правото, управлението и публичната администрация.

По време на обучението е предвидена и възможност за изучаване по избор (и по друг учебен план) на методически и педагогически дисциплини за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по история". То се организира съгласно с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89/11.11.2016 г.

Предвидените учебни практики са съобразени с приложния характер на обучението в специалност „Документалистика и архивистика" и се провеждат в деловодства, учрежденски/фирмени архиви и държавни/исторически архиви.

Завършилите специалност "Документалистика и архивистика" се нареждат на 6-то образователно и квалификационно ниво според Европейската квалификационна рамка (ЕКР), подниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР). Същите могат да надградят придобито професионално образование в различни магистърски програми, които разширяват професионалния им профил и ги правят по-конкурентни на пазара на труда.

Реализация

В специалност „Документалистика и архивистика" се подготвят висококвалифицирани специалисти, които могат да се реализират в сравнително широка професионална ниша, включваща всички институции, учреждения и административни структури в държавната и частната публична сфера, които използват документи.

По-конкретно, дипломиралите се студенти в специалността могат да работят в: • исторически архиви; • архиви в музеи, библиотеки и други образователни и културни институции; • архиви, деловодства и регистратури в държавната администрация, бюджетните организации, общините, сферата на частния бизнес, съдебната система, службите за сигурност и обществен ред. Дипломираните документалисти и архивисти могат да упражняват следните професии от Националната класификация на професиите и длъжностите (НПКД): • Архивисти и уредници: - Главен архивист; - Архивист, • Библиотекари и сродни на тях специалисти: - Документалист. • Общи административни служители: - Архивист (офис); - Организатор обработка на производствена информация; - Завеждащ регистратура за некласифицирана информация; - Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали; • Писари и сродни на тях: - Деловодители/архивари; - Завеждащ архивохранилище (книгохранилище); - Архивар; - Деловодител; - Книговодител; - Регистратор; • Друг помощен административен персонал, н.д. - Съдебен документатор; - Завеждащ регистратура за класифицирана информация; - Завеждащ секретна картотека.

Завършилите специалността могат да работят също и в държавната администрация на предвидените от Закона за държавния служител длъжности. При придобиване на учителска правоспособност с допълнителна професионална квалификация „учител по история" студентите могат да се реализират и като • учители в основните и средните училища по учебните дисциплини „История и цивилизации" и „Свят и личност" („Гражданско образование"), съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.