Анотация


ВАЖНО!!!

Деканският съвет на Философско-историческия факултет се обедини около решение да се използва онлайн процедура за съгласуване при даване на разрешение за разработка на дипломна работа за студентите от бакалавърските и магистърските програми на Философско-историческия факултет за учебната 2019-2020 година.

Процедура: Чрез секретаря на съответната катедра се изпраща до Декана на ФИФ, с копие до ръководител катедра, съответния инспектор учебен отдел и секретаря на факултет, следната информация:

Име, презиме и фамилия, фак. №, телефон за връзка, електронна поща, специалност на дипломанта, тема на дипломната работа и имена на научен ръководител, както и деклариран от дипломанта среден успех (не по-малко от 4.50 се изисква за разработване). Потвърждение от катедрата (ръководител катедра) за одобрението на същите.

Студентите могат да използват за попълване и бланката https://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/367577/zaqvlenie.pdf/10eeeb08-c52b-4660-8179-c4fa72cce75b.

 

 

 

Магистърската програма дава възможност за усвояване на нови знания от студентите, важни в бъдещата им професионална реализация. Тя е нова крачка напред в тяхното образователно, научно и кариерно развитие в областта на историческото ппознание и в частност в сложната проблематика на археологията и културно-историческото наследство.

Предложените курсове имат за задача да въведат бъдещите магистри-археолози в отделни проблеми на археологията и археологическото културно наследство и в начините за провеждане и ръководене на археологически проучвания. Заедно с това дават познания за местосъхранението и обработката на движимите археологически паметници в музейните структури на Република България.

Отделните лекционни курсове предлагат на вниманието на обучаващите се теми, проблеми, процеси и събития от Праисторията, Античността и Средновековието, както и въпроси, свързани с културно-историческото наследство – неговите паметници и опазването им. Те са обединени в два семестъра, в хронологически порядък.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, в която младите магистри-археолози могат да покажат своите умения да издирват, да анализират и систематизират, да обобщават и синтезират историко-археологическата информация.Реализация


В специалност „Археология и археологическо културно наследство" се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направление „История и археология". Завършилите могат:

• да се реализират успешно като специалисти в областта на археологията в различни други национални и регионални научни културни институции;

• да осъществяват ръководство на археологически проучвания на национално и регионално ниво;

• да се реализират като експерти по проблемите на паметниците на културата и тяхното опазване;

• да се реализират като специалисти, уредници и екскурзоводи в системата на националните, регионалните, общинските и частните музеи и галерии;

• да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата и хуманитарните дейности;Кандидатстване


Изисква се:

  • Образователно-квалификационна степен бакалавър по археология в професионално направление "История и археология";
  • Минимален успех от дипломата и от държавните зрелостни изпити за ОКС "бакалавър" или ОКС „магистър" – добър.