Анкетни карти

От 2017/18 учебна година

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА СТУДЕНТИ за проучване мненията и предложенията на студентите относно учебните дисциплини и образователния процес

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите на кадри и работодателите относно знанията, уменията, професионалната подготовка и компетенции на обучаемите

АНКЕТНА КАРТА за проследяване реализацията на завършилите студенти

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Анкета 2: Организация на учебния процес

 

До 2018 година

От 2013 година

От 2012 година

  • Анкета 1: Организация на учебния процес
  • Анкета 2: Управление на учебния процес
  • Анкета 3: Завършили студенти