Английски език и културно наследство

Учебен план
Избираеми дисциплини
Държавен изпит
Практики и стажове

Информация за кандидат-студенти

Онлайн брошура на специалността

 Философско-историческият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" успешно сътрудничи с водещите културни оператори в регионален и национален мащаб. Специалността „Английски език и културно наследство" е резултата от сътрудничеството с Общинския институт „Старинен Пловдив" и Фондация „Пловдив 2019". Тясното взаимодействие с бъдещи работодатели допринася за обучение максимално близко до практиката със стажове и изнесено обучение. 

Бакалавърската специалност „Английски език и културно наследство"  се появява точно през 2018 – Европейската година на културното наследство и цели да отговори на увеличаващото се търсене на специалисти в културния сектор с подготовка, фокусирана върху особеностите на работата с културното наследство в национален и международен план. Програмата е съгласувана с културните и социални политики на Европейския съюз, в който европейското културното наследство е приоритет. Стратегията за културното наследство в Европа през 21 век, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа, се базира на три компонента, които обхващат: наследство и гражданско общество; културно наследство и регионално устойчиво развитие и културно наследство и образование.

Представеният на 2 май 2018 година проектобюджет на Европейски съюз дава още едно потвърждение за бъдещата нужда от специалисти в сферата на лингвистиката и културата. Очаква се субсидиите за културният сектор, както и за опазването, интерпретирането и предаването на наследството да  се увеличи с 27%  и да са в размер 1,8 милиарда евро.  

Анотация

Бакалавърската специалност „Английски език и културно наследство" е интердисциплинарна и е съвместен проект на Философско-историческия факултет и Филологическия факултет. Учебният план на е разработен заедно с професионалисти в съответните области и включва два основни блока: единият е фокусиран върху подготовката по английски език, а другият – върху натрупването на знания и умения в сферата на културното наследство. Изучаваните задължителни дисциплини са равномерно разпределени в двата блока, които са във връзка помежду си. От една страна, обучението по английски език се разбира не само като средство за общуване и работа, но и като форма за опознаване и сближаване на хора и култури. От друга страна, културното наследство – както материалното (археологическо, архитектурно и т.н.), така и нематериалното (знания, умения) – се приема едновременно като ценност и като средство за изграждане на идентичности и спояване на социалната тъкан. По време на обучението студентите ще се обучават да идентифицират, опазват, оценяват и представят движими и недвижими ценности с историческа, културна и художествена стойност.

Дисциплините в двата блока са предвидени така, че да осигурят на студентите едно стабилно хуманитарно образование, така необходимо за работа в културния сектор. Не по-малко важни са и методическите и педагогически дисциплини, осигуряващи правото на завършилите специалността да получат квалификация „учител по английски език" и „музеен педагог". Освен задължителните дисциплини, предвидено е и изучаване на избираеми и факултативни дисциплини, даващи възможност на студентите да задълбочат знанията си по интересуващи ги проблеми. Характерна особеност на учебния план е практическата насоченост на обучението, осигурено чрез организирани практикуми, които са гаранция за прилагане на теоретичните знания в реална работна среда и превръщането им в практически умения и компетенции.

Последният компонент посветен на знанието и образованието, през наследството, се фокусира върху образованието и нуждата от изследователски и образователни центрове,  който да предлагат обучение в областта на професиите за културата и културно наследството. Пловдивският университет, като доказал се научен и изследователски център за социални изследвания и такива в областта на културата, е точното място за обучение на специалисти, които да задоволят нуждата от професионални кадри в тези сфери.

Реализация

Завършилите студенти могат да се реализират в сферата на средното и висшето образование, национални и международни културни институции, българската и европейската администрация, неправителствени организации, частни фирми и други като:

  • учители по английски език в основните и средните училища;
  • преводачи;
  • редактори в медии;
  • създатели на съдържание за дигитални медии;
  • уредници в културни институции с различен ранг и профил;
  • музейни педагози;
  • разработчици и реализатори на културни продукти и маршрути;
  • интерпретатори на културното наследство;
  • обучителни в сферата на културното наследство.