Акредитацията е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 6. от Закона за висшето образование Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г.

Оценяването и акредитацията имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото образование.

Резултатите от акредитацията се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.