Университетски център за християнско изкуство и култура

 

Предложението за създаването на „Университетски център за християнско изкуство и култура" бе направено от катедра „Обща история и археология" при Философско-исторически Факултет на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски". В резултат на съвместните консултации с представители от Специалност „Църковна живопис" при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство предложението е направено и утвърдено на катедрен съвет с Протокол № 4 от 02. 02. 2009 г.  и на ФС с Протокол № 38 от 11.05.2009 г.

 

Мисия


Изследване, разпространение и популяризиране на Християнската култура и изкуство чрез средствата на академичното образование и потенциал.

 

Цели


  • Разработка и провеждане на научноизследователски програми и проекти, свързани с историята на Българската православна църква и Християнската култура и изкуство от българските земи през вековете.
  • Разпространяване на знания в областта на Християнската религия, Християнската археология и изкуство. За изпълнението на тази цел се предвижда провеждането на университетски форуми, научни конференции, обмен на преподаватели, летни учебни практики, издаване на научно списание, привличане на печатни и електронни медии, организиране на изложби, свързани с предмета на дейност на Центъра.
  • Задълбочаване на познанията в областта на Християнското изкуство: църковна живопис - иконопис, стенопис; мозайка; миниатюра; дърворезба; църковна утвар.
  • Разработка и разпространение на съвременни методи и технологии за консервация и реставрация на произведения на християнското изкуство, църковна утвар и археологически паметници. Като елемент на тази цел е създаването на магистърска програма „Културно наследство, консервация и реставрация на паметници на културата" в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски".
  • Издирване, реставрация и консервация на културни, архитектурни, исторически, археологически и етнографски ценности и паметници, свързани с Християнската култура и изкуство. Заедно с това и стимулиране на свободния обмен на идеи, информация, научни знания и интелектуални ценности в тези области.
  • Осъществяване на партниране и сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина.