Център за антропологични и етносоциологически изследвания

Центърът за антропологични и етносоциологически изследвания (ЦАЕСИ) е създаден в началото на 2003 година като академично звено към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Неговите основни цели са да стимулира интереса на преподавателите и студентите (включително докторантите) от Катедрата по етнология и социология (настояща Катедра по етнология) към новостите в научните изследвания, както и да подпомага техните собствени научни занимания чрез осигуряване на ресурси от различно естество и предоставяне на форум за обмен на идеи и дискусии.

Специализиран сайт