НОВИНИ

 

Лятна школа по "Антропология на далечния космос" в НАО Рожен, България

17.08.-25.08.2019 г.

Бюлетинът на Европейската асоциация за изследване на науката и технологиите (EASST Newsletter) съобщава за подготвяната от изследователи от ФИФ на ПУ Лятна школа по "Антропология на далечния космос" в НАО Рожен, България.

 
 
 

Връзката УНИВЕРСИТЕТ – ИНДУСТРИЯ в новата Икономика на иновациите" – публична лекция на проф. д-р Хуан Роджърс (Департамент по Обществени науки, Технологичен институт Джорджия, Атланта, САЩ)

 

New book by Plovdiv University and Tomsk State University STS scholars - Anthropology of Science: Astronomy as a Form of Life

 

Изследователски център "Наука, технологии, иновации"

 

Изследователски център "Наука, технологии, иновации" (НТИ) е основан 2004 г. към Катедра "Приложна и институционална социология" при Философско-исторически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".

Центърът разполага с необходимата инфраструктура и ноу-хау за осъществяване на научно-изследователски проекти - от разработване на методика за проучване, през анализ на данни, до представяне на окончателни резултати. Сътрудниците на центъра са в състояние да провеждат на различни видове качествени и количествени изследвания от всякакъв род (медия анализ, фокус-групи, анализ на случаи, дълбочинни интервюта, извадкови представителни изследвания, регионални изследвания), както и да консултират изследователи и представители на бизнеса. Сътрудниците на центъра са водещи в областта на съвременните социални изследвания на науката и технологиите (Science and Technology Studies) български учени и преподаватели, утвърдили Пловдивски университет като основен български център в STS.

 

Предистория

С основаването на специалност Социология в ПУ "Паисий Хилендарски" през 1996 година започва и обучението по социология на науката и технологиите, обособени в две отделни – макар и силно свързани – дисциплини. В рамките на тези курсове студентите имат възможност да се запознаят както с класическите парадигми в областта на социологията на науката и социология на познанието, така и с развитието на най-новите достижения на съвременните социални изследвания на науката и технологиите (Science and Technology Studies). В програмата на курсовете наред с изучаването на теоретичните и методологически идеи на дисциплината, широко е застъпено и обучението в богата изследователската перспектива, която STS разкрива: студентите изучават как да се справят с емпиричната социалната реалност при съставянето и изпълнението на изследователски проекти.   

Задълбоченото изучаване на тази съвременна и бързо развиваща област в катедра Социология, доведе до естественото формиране на STS-екип в рамките катедрата. А това стана възможно благодарение, както на тясното сътрудничество с един от малкото STS-центрове в България – Групата за изследване на технологиите към Института по Социология на БАН, така също и благодарение и на моралната подкрепа на Института за критически социални изследвания, Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания и Фондация "Критика и хуманизъм"

От 2000 година насам всяка година се организира и практически стаж по специалността, която цели да развие изследователски умения у студентите. Те са обучавани в спецификата на това що е изследване на науката и технологиите и как се организира и осъществява то. Изследователски области като тези на лабораторните изследвания, социалните изследванията на големите технически системи, изследвания на социалните измерения на предприемачеството са някои от изучаваните сфери през последните години. Традиционно стажовете завършват с научна сесия, където публично се представят добитите резултати.

Като резултат от всички тези дейности, през последните няколко години всяко лято се дипломират студенти с насоченост в сферата на социалните изследвания на науката и технологиите.

 

Актуален профил

Днес изследователски център "Наука, технологии, иновации" е водещ център в областта на STS в страната и региона, който работи за: осъществявайки:

 • Издигане на нивото на обучението в двете бакалавърски програми по социология и магистърската програма "Управление на изследователската дейност, иновациите и предприемачеството" (разработена в сътрудничество със Скопски университет, Македония и Фондация Отворено общество).
 • Интегриране на студентите в научно-изследователската работа на преподавателите;
 • Подпомагане обучението на докторанти, специализиращи в приоритетните за центъра области;
 • Работа по фундаментални и приложни изследвания в областта на социалните изследвания на науката и технологиите, социология на иновациите и икономика на техническата промяна;
 • Подпомагане на изследователите от естествено-научните и инженерни специалности в ПУ и останалите ВУЗ в региона по въпросите на научната политика, връзката наука-индустрия и наука-общество; защита на интелектуалната собственост и др.

 

 

 

Изследователски и приложни проекти:

 

 • Българските наука и инфраструктура във времена на социални кризи и политически преходи. Финансиран от Фонд Научни изследвания при ПУ Паисий Хилендарски. (договор МУ13 ФИФ006/20.03.2013)
 • Изграждане на капацитет за технологичен трансфер в Пловдивски университет. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Конкурентноспособност" на ЕС,  2012-2014
 • „Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин", финансиран от Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски" по конкурс „Инкубатор за наука и предприемачество", 2011-2012
 • Топологически подход към културните динамики (ATACD) A Topological Approach to Cultural Dynamics (ATACD), проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз  2007-2010. "Production of Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe" (PROKNOW). Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N 028577; 1 март 2006 г. - 1 март 2009 г.). (Работи по анализа и националния доклад 2007-2008 г.)
 • "Becoming a power hub of the Balkans: Bulgarian electric system between national strategy and COMECON rules" към проекта "Europe goes Critical: The Emergence and Governance of Critical Transnational European Infrastructures (EUROCRIT)" по програмата EUROCORES на Европейската научна фондация, 2007-2009 г.
 • Изследване на творческите индустрии в Област Пловдив, България. Подкрепен от Британски съвет. (2006)
 • "Формиране на хетерогенни микро-общности в науката и технологиите", подкрепен от ПУ "П. Хилендарски" и Министерството на науката и образованието (2005-2006);
 • "South-East European Network for Science and Technology Studies" (SEE-Net), подкрепен от Austrian Science and Research Liason Office;

 

 

Сътрудничество

В осъществяването на обучение на студенти и докторанти и при провеждането на научно-изследователски проекти в областта на СТС, катедра Социология, ПУ работи в тясно сътрудничество с редица български и международни СТС центрове:

Група за изследване на технологиите, Институт по социология – БАН, София

Лаборатория за социални и антропологически изследвания, Томски държавен университет, Русия

Изследователски център за стратегически анализи и изследвания на технологиите, Томски държавен университет, Русия

Austrian Science and Research Liaison Offices, Sofia

IFZ - Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ - Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture), Graz, Austria / Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Graz, Austria

Foundation for the History of Technology, the Netherlands / International Collaborative Network and Research Program Tensions of Europe (Phase 2)

 

ЕКИП / КОНТАКТИ

 

Проф. д-р Иван Чалъков

e-mail: tchalakov@gmail.com

Гл. асистент д-р Тихомир Митев

e-mail: tihomir.n.mitev@gmail.com