Философско-историческият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" и катедра "Етнология" са едни от най-добрите приятели на Пловдив 2019. В  специалност Етнология се обучават експерти по култура, вероизповедание и работа с етноси, екскперти в музеи и други културни институции. Тук се предлага интегрално обучение, което съчетава теоретичната подготовка със знанията и уменията за прилагането й в практиката.

Тези млади хора са готови да помагат на Пловдив и да докажат, че именно това е Градът – Културна столица на Европа 2019.

Анотация


Специалността „Етнология" е университетска. Тя успешно премина процедурата по акредитация и получи максимална оценка в научното направление „Социология, антропология и науки за културата".
Учебните дисциплини залагат на класическото разбиране за изучаването на човека и човешките общности като познавателно ядро на етнологията. Застъпени са съвременните тенденции в етноложкото познание, свързани с изследване и обяснение на културните взаимодействия, както и динамиката в отношенията между индивида, общността и природната среда. Обучението ползва и компетенциите на други науки като философия, филология, социология, етнография, фолклористика, психология. Програмата предлага интегрално обучение, което съчетава теоретичната подготовка със знанията и уменията за прилагането ù в практиката. Тя е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование по етнология и антропология и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти в европейски университети.

 Реализация


Завършилите получават и допълнителна квалификация, съответно при избран модул: Общности, идентичности, култура -„експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси", Човек и общество – „учител по предмети от филсофски цикъл" и Наследство и музеи - "експерт в музеи и други културни институции". Получилите бакалавърска степен имат право да продължат своето образование в магистърски програми – допълнително два семестъра за специалисти и четири семестъра за неспециалисти.

Етнолозите могат да работят в сферата на образованието и културата (общински администрации, музеи, читалища, средства за информация); в държавни, частни и неправителствени структури; в областта на научните изследвания и приложните проекти.