История на катедрата

 

Катедра „Философия" възниква в рамките на Философско-историческия факултет през 2002 г.  и пръв неин ръководител е доц. д-р Иван Христов, специалист по история на античната философия.

Въпреки своята „институционална младост", интензивното преподаване на философски дисциплини  в ПУ "Паисий Хилендарски" има своя предистория и е свързано със спецификата на обучението още в специалност Социология, както и на предишната Катедра „Етнология и социология". Особеност на катедра Философия е съчетанието на учебната дейност, където се акцентира върху  няколко основни теоретични направления – Логическите и приложни социални изследвания, История на философията, интердисциплинарните кръгове на хуманитаристиката и дейността на звеното като научна институция.  Не случайно към катедрата  и Философско-историческият факултет функционира Института за критически и социални изследвания (ИКСИ), чийто основател и един от съоснователите на специалността е гл. ас. Деян Деянов. Освен с многобройните си български и международни научни проекти в областта на практическата логика и социология, историческата социология на социализма, методиката на социалните изследвания и др. ИКСИ е звено с изключителна издателска дейност. С института се свързва издаването на едно от най-квалитетните научни списания по хуманитаристика у нас „Критика и хуманизъм", както и работата на едноименната издателска къща.  В тази връзка са и общите изследователски планове на Катедра Философия съвместно с медицинска академия (София) и Балканската Академия по философия, психиатрия и психология  (БАФПП) по тематиката „Философия и душевно здраве". Създаденият с подкрепата на ръководството на ПУ  Център по философия и психично здраве е първата по рода си академична структура в Източна Европа. Във връзка с дейността на Научните звена към катедра Философия за краткото време на съществуването си тя организира повече от 20 български и международни научни конференции, събиращи елита на българската хуманитарна наука.

За състоянието на научно-изследователската дейност в катедрата може да се съди по факта, че само за периода от 2007 г. до началото на 2010 г. преподавателите ( 8 души) са публикували 7 книги, 4 учебника, 31 статии в български издания и 7 в международни. Седем пъти преподаватели на катедрата са съорганизатори на международни научни конференции, а трима са участници в редколегии на престижни наши научни списания. Авторитетни са защитите на голяма докторска дисертация на проф. Л.Христов, посветена на проблема за същността на човека, както и на доц. Е.Григоров  върху етическите проблеми на критическата теория на 20 в.

Учебно преподавателския профил на специалността се гради около вече споменатите направления – логика на социалните изследвания, история на философията, философия и ежедневие. В тази посока са ориентирани и предлаганите магистърски програми – „Философия, култура, всекидневие" (заедно с катедра Критическа социология и катедра Етнология), както и „Философия, хуманитаристика, литература".

Академичният състав на катедрата в момента се състои от пет хабилитирани преподаватели, трима нехабилитирани и един административен сътрудник.