« Back

10.02.2020

Стартира втора година на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката, като в прикачени файлове може да откриете основна информация за Националната програма, критериите за избор на млади учени и постдокторанти (с точките за избор).

Указания:

  1. Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен), като трябва да бъдат такива и за целия период на получаване на стипендията. Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти (извън структурата на ПУ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент млади учени и постдокторанти. Могат да бъдат привличани и чужди граждани.
  2. Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1.
  3. Срокът е до 10.02.2020 в каб. 203, Ректорат, като се представят в едун екземпляр на хартия и записани на диск документи за кандидатстване:
  • автобиография;
  • диплома;
  • мотивационно писмо;
  • списък с публикации;
  • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
  • награди, грамоти.
  1. В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2020 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание.

Критерии

Програма

Презентация

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност – отговорна към обществото и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от Централния бюджет, които се предоставят на акредитирани по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) държавни висши училища (ДВУ) и научни организации (НО) по чл. 47, ал.1 на ЗВО чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Изпълнението на програмата е в съответствие на специфична цел 3 на НСРНИ в Република България – 2017-2030.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?

Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й) и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти (извън структурата на ПУ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент млади учени и постдокторанти. Могат да бъдат привличани и чужди граждани.

Повече за програмата, условията за участие и необходимите документи може да откриете в следната ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1.

ВАЖНО! В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2020 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано издание в Web of Science, Scopus и 1 статия в реферирано издание.