« Back

13.02.16

На 13 февруари 2016 г. 12 учители по философия и гражданско образование от гр. Пловдив участваха в интерактивен семинар за работата с казуси в контекста на гражданското образование.Обучението е съвместна инициатива на ПУ и РИО-Пловдив. Организирано бе от старши експерт  Антоанета Кръстанова и  подготвено и осъществено от гл. ас.д-р Евелина Варджийска от катедра Философия на ФИФ.

Използването на казуси бе тематизирано в контекста на принципа за интерактивност в образованието, разбирана преди всичко като утвърждаване на определени ценности, цели и отношения и едва след това като прилагане в процеса на обучение на определени обучителни техники. В този смисъл казусът е една от най-ефективните обучителни техники, които създават възможност за реално свързване на теория и живот. Тематизирани бяха проблемите и предизвикателствата на гражданското образование в България и ролята на казусите за утвърждаване на неговия практическия характер  и за ефективно изграждане на компетентности, които правят възможно развитието на учениците като активни граждани.

Участниците се запознаха с въвеждането и утвърждаването на казуса като техника на преподаване, с неговите основни структурни елементи и критерии за оценяване. В групова и индивидуална работа получиха възможност за надграждане на своите умения за конструиране и оценяване на казус. Бяха представени резултатите от анализ на казуси по време на Националната олимпиада по гражданско образование 2015 г.. Упражнено беше прилагането на инструментите за оценяване, използвани в контекста на олимпиадата като участниците имаха възможност да оценяват и дискутират върху автентични ученически текстове.

В края на обучението учителите споделиха удовлетворението си от практическия и полезен характер на семинара и изразиха желанието си да бъдат организирани и други подобни обучения в бъдеще.

Подобни инициативи са стъпка към установяване и задълбочаване на партньорски и взаимно обогатяващи отношения между учителите от средните училища в гр. Пловдив и университетските преподаватели  от ПУ – посока, в която катедра „Философия“ работи интензивно и целенасочено от началото на учебната година.