« Обратно

15.12.2017

На 15.12.2017 от 14:00 часа в сградата на ил "Костаки Пеев" 21, 17 ауд., ще се проведе открито заключително заседание за придобиване на ОНС 'доктор" на докторант Красимир Романов Асенов с тема на дисертационния труд: „Възникване, пространствено и културно развитие на Арман махала – гр. Пловдив“

по обалст  на висщето образование 3 Социални, стопански и правни науки,

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата,

докторска програма по Етнология;

научен ръководител:  проф. днк Мария Шнитер