« Back

1-30.10.15

Конкурсна сесия

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" обявява нова конкурсна сесия по програма Еразъм +.

  • Информационният ден за ФИФ е 09.10.2015 г. от 11:00 ч. в 39 семинарна зала (ул. Костаки Пеев 21, етаж V).
  • Информационният ден за ПУ "Паисий Хилендарски" е 09.10.2015 г. от 15:00 ч. в 13 семинарна зала (Ректорат, етаж I).

 

Условия за кандидатите:

1. Да са записани минимум за втората година от следването в ПУ (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС бакалавър) независимо от формата на обучение (редовна или задочна).
2. Да имат минимален среден успех от следването до момента много добър 4.50, удостоверен чрез приложената академична справка. При изчисляване на средния успех на студенти бакалаври, записани в по-горен курс с невзети изпити (не повече от два), оценките по тези дисциплини се приравняват на Слаб 2.00.
3. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет (не по-ниско от ниво В1 от Европейската рамка за квалификация на езиковата компетентност).
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ в програма Еразъм+ имат и студенти, ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВИЛИ Еразъм мобилност, като реализираният период се приспада от максимално допустимия 12-месечния срок за съответния цикъл на обучение (напр. ако студентът се обучава в ОКС бакалавър и вече е осъществил мобилност с продължителност 4 месеца по секторна програма Еразъм, има право до края на обучението си в тази степен на още 8 месеца мобилност в рамките на програма Еразъм+. За студентите, обучаващи се в директни магистърски програми, оставащият допустим период за мобилност е съответно 20 месеца).
Не се допуска повторна мобилност в един и същ чуждестранен университет в рамките на една и съща образователно-квалификационна степен.

 

Всички студенти, желаещи да участват и отговарящи на условията, могат да подадат документи в Деканата на ФИФ до 30.10.2015 г. (включетелно).

Събеседването и тестовете ще се състоят на 02.11.2015 г. от 10:00 часа в Деканата на ФИФ. Повече информация ТУК.