График на изпитите

   Заповед Р33-77 от 07.01.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2018/2019 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

 


Бланка за график на изпитите същата се представя в съответната катедра от отговорника на курса, в срок до 10 януари (за първи семестър) и 25 май(за втори семестър).

 

Редовно обучение

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля, да следите за промени в графиците на изпитите на сайта или на таблото в Ректората.

 


 

Задочно обучение

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ 1 КУРС (З. О.)

ИЗПИТЪТ ПО  БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ ПРИ ДОЦ. Д-Р ЯНКОВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.11 ОТ 11:00 Ч. В 22 С.З. (РЕКТОРАТ, ЮЖЕН ДВОР)

Изпитът на 1 курс, специалност "История" при доц. Славов ще се проведе на 14.ХII.2019 г. от 11 ч.

 

Изпитът по Педагогика при ас. Къндева ще се проведе в 303 с.з. (Нова сграда) на 14.12. от 9,00 ч.

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2019/20 ГОДИНА