График на изпитите

   Заповед Р33-77 от 07.01.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2018/2019 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

 


Бланка за график на изпитите същата се представя в съответната катедра от отговорника на курса, в срок до 10 януари (за първи семестър) и 25 май(за втори семестър).

 

Редовно обучение

Промени и допълнения в графиците на септемврийската изпитна сесия:

 

Гл. ас. д-р Донка Кескинова обявява допълнителна дата за изпити по дисциплините, които води - на 22.10.2018 г., от 12 часа.

Ликвидацията  при д-р Нина Николова по Увод в социологията и Историческа социология на политиката ще се проведе на 30.09 (неделя) от 11 ч. Залата ще се уточни на място.

Ликвидацията при доц. д-р Б. Янев за специалност ГОЧЕ ще се проведе на 25.09.18 г. от 10 ч. в 1 аула, Нова сграда на ПУ.

Ликвидацията при проф. днк Мария Шнитер по Стара българска литература ще се проведе на 27.09.2018 (вм. на 26.09.2018) от 10,00 часа в кат. Етнология на ет. 5, Костаки Пеев.

Ликвидационните изпити по дисциплините "Интеркултурна комуникация" и "Социолингвистика" при гл. ас. д-р Мария Петрова ще се състоят на 25.09 от 11:30 в катедрата по Етнология (вместо на 24.09)

Ликвидационната дата при проф. Радев по дисциплината "Педагогика" ще се проведе на 23.09.2018 г. от 10,00 ч. в 122 ауд на Нова сграда.

При ас. Даниела Стамболиева изпитът ще бъда на 14.09.2018, от 11,00 часа, в 51 с.з., вместо на 15.09.2018.

Ликвидациите при проф. Райчо Пожарлиев ще бъдат на 1.10.2018 от 10,00 часа в 28 с.з. На 25.09.2018 изпит няма да има!

Ликвидациите при доц. д-р Красимира Кръстанова ще бъдат на 25.09.2018 от 9,00 часа в 39 с.з. На 23.09.2018 няма да има изпити.

Ликвидацията при д-р Десислав Вълканов по Немска класическа философия ще бъде на 24.09.2018 от 10.00 часа в кабинета на катедрата.

Ликвидациите при прод. дфн Георги Каприев и доц. д-р Антоанета Дончева ще се проведат на 03.09.2018 г. от 13 ч.

Ликвидациите при д-р Андрей Захариев ще бъдат на 29.09.2018 (събота) от 15.00.

Ликвидациите при д-р Мартина Минева ще бъдат на 20.09.2018 от 10,30 часа в катедрата.

Ликвидациите при доц. д-р Дарин Тенев ще се проведат на 20.09.2018 от 10,30 часа. Залата ще се уточни на място.

Ликвидациите при проф. дсн Кольо Коев  ще се проведат на 21.09.2018 от 9,30 часа.

Ликвидацията при доц. д-р Мира Радева ще се проведе на 28.09.18 г. от 10.30 ч.

 

 

 


Задочно обучение

Изпитната дата на студентите от специалност "История" (4 курс,задочно обучение) при доц. д-р Пламен Славов ще се проведе на 7.10.2018 г. от 11 ч. в 11 с.з.

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля, да следите за промени в графиците на изпитите на сайта или на таблото в Ректората.


АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017/18 ГОДИНА