График на изпитите

   Заповед Р33-77 от 07.01.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2018/2019 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

 


Бланка за график на изпитите същата се представя в съответната катедра от отговорника на курса, в срок до 10 януари (за първи семестър) и 25 май(за втори семестър).

 

Редовно обучение

Промени и допълнения в графиците на февруарската изпитна сесия:

 

На вниманието на студентите по ИЧЕ и ГОЧЕ:

 

Изпитът по "Съвременен български език" при доц. д-р Т. Гайдарова ще се проведе на 01.03.2019 г. от 9:00 в 303 с.з. (Нова сграда)

 

 

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ИСТОРИЯ"- 4 КУРС

Изпитът при доц. д-р Пл.Славов ще се проведе на 29.01. от 10,00 ч. в 51 с.з.

Изпитът при доц. д-р Т.Радев ще се проведе на 15.02. от 11,00 ч. в 8 с.з.

Изпитът при проф. дин Л.Спасов ще се проведе на 10.02. от 11,00 ч. 8/14 с.з.

Изпитът при доц. д-р А.Гарабедян ще се проведе на 26.01. от 13,00 ч. в 20 с.з.

 

 

 


Задочно обучение

 

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля, да следите за промени в графиците на изпитите на сайта или на таблото в Ректората.


АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017/18 ГОДИНА