« Back

17.03.-30.04.17

Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет обявява конкурс за есе за ученици от 12 клас с интереси по дисциплините история и цивилизация, обществени науки и гражданско образование, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност.

Предлагаме на уважаемите кандидати три обществено значими области, които, надяваме се, да ги провокират да изразят творчески и защитят смело своята позиция и гледна точка:

  • Мястото на България в Европа („България и Европа – история на отношенията“; „Младите хора в Европа“; „Бъдещето на ЕС и моят принос“)
  • Младежта: между образованието, заетостта и семейството („Как  училището ме е подготвило за следващите ми стъпки в живота?“; „Трудът и професията – призвание, тъжна необходимост или..?“; „Каква е ролята на младите хора в обществото?“)
  • Науката и технологиите в съвременния свят („Технологията –  свободата или робството?“; „Какво следва след обществото на компютърните мрежи?“; „Кой е следващият (след интернет) технологичен „бум“?“)

Кандидатите могат да изберат една от посочените области, а темите са примерни. Кандидатите могат да изберат някоя от посочените теми, но могат и сами да формулират такава, в рамките на една от трите области.

Есето трябва да е с обем от 2 до 5 стандартни страници (или шрифт Tiмes new roman 12, разредка 1,5). Срокът за изпращане на текстовете е 30 април 2017 г. на адрес gergana_gu@uni-plovdiv.net

Оценяването на изпратените есета ще се проведе до 10 май 2017 г. от комисия от Катедра „Приложна и институционална социология“ в състав: председател – проф. д-р Иван Чалъков (ръководител катедра); членове – проф. д-р Иво Христов, доц. д-р Сийка Ковачева. Критериите за оценяване ще търсят заложби на „социологическо въображение“: творчески подход, логическа аргументация и критическо мислене.  Авторите на класираните есета ще бъдат уведомени лично и поканени на събеседване върху тезите на есето. 

Всички участвали младежи ще получат грамота, а авторите на най-добрите 5 есета ще бъдат наградени с книга и ще бъдат поканени на събеседване с преподаватели от катедра Приложна и институционална социология[1] с възможност да се запишат в бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за учебната 2017/2018 г. без полагане на приемен изпит[2].

Повече информация за бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ може да се получи на нашата страница: http://logos.uni-plovdiv.net/en/85.

 [1]             Разходите за пътни са за сметка на катедра Приложна и институционална социология.

[2]                    На основание на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно с условията, посочени в справочника на Пловдивския университет, участието в конкурса се признава за кандидатстудентски изпит.