« Back

30.03.18


Катедра «Приложна и институционална социология»

ви кани на

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

за придобиване на образователна и научна степен ‚доктор’

на

Пламен Йорданов Нанов

 

Тема на дисертационния труд: „Република Турция между Изтока и Запада“

                                                                                                                                                     

 

30 март 2018 г. от 12 ч.

в 17 аудитория, „Костаки Пеев“ 21