« Back

24.02.16

На 24 февруари 2016 от 17,30 часа в 8 аудитория на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски", ще бъде направено представяне на сборник "Еротичното и философската рефлексия".
На срещата ще присъстват доц. д.н.к. Мария Шнитер и съставителите на сборника - проф. Хараламби Паницидис и д-р Димитър Божков от СУ "Св. Климент Охридски".

Ще бъде направена дискусия върху доклади на участниците в съвместна конференция на Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".
Прилагането на интердисциплинарен подход към проблема на еротичното предполага разкриването на неговите еволюционно-природни, психологически и социокултурни черти в тяхната съотнесеност.
Методологична и теоретична основа на предлаганите тук текстове е историзмът в познанието на еротизма като една от основните жизнени практики на човека.

Очакваме Ви!