« Back

05-15.11.2018

Във връзка с допълнена т.7 в изискванията (на12.11.2018 година) и премахната днес (14.11.2018 година), моля всички кандидати да имат предвид, че във връзка с писмо от вчера уточняваме, че кандидатите трябва да представят всичките си научни публикации (не само тези след защита и завъшена магистърска степен), с които да участват в конкурса.

УС на НПД разкрива конкурсна сесия за Млади учени и Постдокторанти, която се провежда по Националната програма "Млади учени и постодокторанти" за 2018 - 2020 г. включително.

Деканското ръководство на Философско-историческия факултет на ПУ проведе свое заседание на 5.11.2018 и утвърди комисия в състав, назначена със Заповед №6/05.11.2018 на декана на факултета, като определя срок за подаване на документи 05-15.11.2018 година до 15,00 часа, на електронна поща phd_fif@abv.bg, с тема на писмото - името на кандидата.

На 16.11.2018 година от 10.00 часа в деканата на Факултета ще се проведе среща-интервю с кандидатите, които да представят работната си програма в рамките на 5-7 минути. Необходимо е да се носят окомплектовани всички изискуеми документи на хартия (в един екземпляр).

Критерии и необходими документи

 1. Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен-защитили след 30.09.2013). Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти (извън структурата на ПУ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент млади учени и постдокторанти. Могат да бъдат привличани и чужди граждани.
 2. Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1.
 3. Документи за кандидатстване:
 • автобиография;
 • диплома;
 • мотивационно писмо;
 • списък с публикации;
 • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
 • сканирани статии, сканирани корици на книги и съдържание (с година на издаване и ISBN и резюме на книгата/монографията);(допълнено на 06.11.2018)
 • награди, грамоти.
 1. В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2019 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание.
 2. Попълнена таблица от критериите за млад учен и постдокторант от хуманитарните науки
 3. ( във формат word)

 

Тематични насоки по професионални направление

 

ПН 2.2

Институции и архиви;

Археологическо наследство;

Исторически изследвания.

 

ПН 2.3

Логики на всекидневните практики: легитимационни стратегии;

Силогистики и практически логики при абдуктивното мислене;

Философски методи и философски компетентности(допълнено на 06.11.2018)

 

ПН 2.4

Съвременната святост – история, образи, символи, практики;

Религия и образование.

 

ПН 3.1

Градска култура и нематериално културно наследство;

Специализирани производства и технологии и нематериалното културно 

наследство;

Общности и култури, с акцент върху нематериалното културно наследство на етнични, религиозни, професионални, субкултурни и др. общности.

 

Социоанализа и психоанализа;

Биополитика  и несигурност;

Критическа теория и свръхмодерен капитализъм;

Неравенства и социална (дез)интеграция.

 

 

Социални изследвания на науката, технологиите и иновациитe (Социология на лабораторния живот и инфраструктурните системи, икономика на техническата промяна, изследвания на социотехническите рискове и несигурност);

 

Социални изследвания на модерните институции и публичната среда (социология на правото и политиката, социология на социалната политика, младежки и граждански движения и идентичност);

 

Методологически и методически изследвания в социалните науки (фундаментални и приложни проблеми на социалнонаучното познание).
(променено 06.11.2018)

 

Приложено:

Заповед №6/05.11.2018

Критерии за млад учен и постдокторант от хуманитарни науки

Национална програма млади учени