« Back

04.07.2018

Нa 04.07.2018г. от 11:00 часа в 16 ауд. в сградата на ПУ Паисии Хилендарски на ул. "Костаки Пеев" 21 ще се проведе открито заключително заседание за придобиване на образователна и научна степен 'доктор' на докторант Атанаска Маджарова с дисертационен труд на тема "Съвременни биополитики на раждането: асистираната репродукция в България“, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Социология, с научен ръководител доц. д-р Тодор Христов.