« Back

05.07.2018

На 05.07.2018 г. от 11:00 часа в 16 ауд., ул "Коскати Пеев" 21 ще се проведе открито заключително заседание за придобиване на образователна и научна степен 'доктор' на докторант Свобода Стоева с дисертационен труд на тема Статут „търсещ убежище“- граници и дискурси, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Социална антропология, с научен ръководител доц. д-р Красимира Кръстанова.