Докторски програми

Заповед Р33-5544 от 21.11.2017 английски език

Изисквания канидат-докторанти и докторанти

Заповед Р33-5590 от 22.11.2017 руски език

Заповед Р33-4631 от 27.09.2017

Относно организацията на конкурсните изпити

Прием на редовни докторанти за учебната 2017/2018 г. 

срок 26.09.2017-26.11.2017

 

Докторска прогарма

Редовно

Задочно

1

Етнология

6

-

2

Социална антропология

-

-

3

Науки за културата

-

-

4

Социология

3

-

5 Социология(Социология и науки за човека) 3 -

 

КОНКУРСИ за прием на докторанти за учебната 2017 /2018 година.

За редовни и задочни докторанти могат да кандидатстват лица с висше образование и придобита образователно - квалификационна степен " магистър

Кандидатите подават следните документи :

  1. Молба до Ректора;
  2. Автобиография ;
  3. Дипломи за придобити образователно - квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях ;
  4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
  5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър"), ако то е придобито в чужбина;
  6. Квитанция за внесени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).

Срок за подаване на документи - два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 77/26.09.2017 г. (от 26.09.2017 г. до 26.11.2017 г.).

Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език . Конкурсните изпити да се проведат до 24.01.2018 година (включително). Изборът на успелите кандидати от факултетните съвети трябва да приключи до 31.01.2018 година и цялата документация да бъде представена в отдел ''Развитие на академичния състав и докторантури" в същия срок.

Избраните кандидати да се зачислят най - късно до 01.03.2018 година.

 

За повече информация: http://procedures.uni-plovdiv.bg/

Цвета Темелкова - 032/ 261408