Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2020 до 30.09.2020 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

Анотация


Катедрата по Приложна и институционална социология към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет предлага магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност", която дава квалификация „мениджър на иновациите и изследователската дейност" за работа в различни области на икономиката и публичната сфера. Разработена е с подкрепата на програмата „Стратегическо партньорство в областта на висшето образование", институт „Отворено общество" – София,  съвместно с Икономическия институт към университета  „Св. св. Кирил и Методий" в Скопие, Република Македония и Института по социология (днес ИИОЗ) при БАН.

 

Съгласно с договора за сътрудничество между Философско-историческия факултет и ИИОЗ при БАН при наличие на достатъчно кандидати обучение може да се провежда и в базата на Института по социология в София.

Предлаганата магистърска програма дава знания за икономическите и социално-правните аспекти на изследователския процес в съвременните естествени и технически науки като основа на модерната икономика. Тя е разработена в съответствие с най-новите постижения на социалните изследвания на науката и технологиите (STS) като утвърдена академична дисциплина, преподавана в десетки западни университети. Акцентира се на органичната връзка между предприемаческата активност и иновациите, която се проявява в специфични за всяка институционална среда форми.

В контекста на членството на България в Европейския съюз познанията за изискванията и нормативните разпоредби относно изследователската дейност и иновациите са особено важни. Програмата изгражда у студентите умения да анализират иновационния процес като единство от научни и инженерни практики и процедури, икономически и правни норми, организационни правила. Програмата дава знания и за основните инструменти за управление на иновативното предприятие (предприемачески и корпоративен мениджмънт, управление на проекти).

В програмата са включени курсове на преподаватели от чужбина и гост-лектори в областта на иновациите, предприемачеството и социалните изследвания на науката и технологиите. Тя включва специален модул, в който практикуващи специалисти по иновации и предприемачи преподават своя опит.

Програмата дава възможност на заинтересуваните студенти да участват в изследователски проекти по време на обучението си. Обучаващите се студенти ползват специализираните научни фондове и бази данни към Катедрата по приложна и институционална социология в ПУ, Икономическия институт към Скопския университет и Института за изследване на обществата и знанието при БАН, както и към новизградения  Технологичен център с Офис за технологичен трансфер към ПУ.

Магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност" е изготвена според изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), като позволява трансфер на кредити от други специалности и висши училища. Организацията на учебния процес се осъществява в гъвкави форми, позволяващи реализацията и на работещи студенти. В програмата са широко застъпени семинарни занятия, практически стажове и други интерактивни форми на обучение, съответстващи на международните стандарти за обучение в тази област.Реализация


Магистърската програма подготвя специалисти със следните компетентности:

  • експерти и мениджъри в офиси за технологичен трансфер, иновационни инкубатори, технологични центрове,  индустриални паркове и др.;
  • управление на иновациите и приложните изследвания в малките фирми, корпорациите и обществено финансираните организации – университети, изследователски центрове и др.;
  • изготвяне и управление на проекти в областта на изследванията, иновациите и повишаване на конкурентноспособността
  • оценка на изследователски проекти в органите на държавната и местната власт;
  • консултации и оценка на иновационни проекти във финансово-кредитни институции;
  • оценка и мониторинг на проекти, финансирани от европейски и национални фондове в тази област;
  • специалисти за работа в отдели по развитие на фирмата, развойна дейност и иновации, маркетинг на иновациите и др.;
  • изследователи в областта на социалните изследвания на науката и технологиите;
  • предоставя възможност за подготовка и продължаване на образованието в образователната и научна степен „доктор".Кандидатстване


В програмата могат да кандидатстват студенти с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" от широк спектър професионални направления - социални, хуманитарни, природни, технически, педагогически и аграрни науки, сигурност и отбрана, и здравеопазване и спорт.

 

Продължителността на обучението обхваща два лекционни семестъра и трети, предназначен за учебна практика и разработка на магистърска дисертация. Учебната практика се реализира в изследвания и иновации в организация по избор: МСП, корпорация, академични институции, технологичен парк. Реализира се съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Записването в магистърскатна програма е до 1 до 25 октомври и до 1 до 25 февруари всяка година. За приетите през м. октомври  има отпуснати места по държавна поръчка.

 

Ръководител на програмата е проф. д-р Иван Чалъков, тел. 0899 41 75 30, tchalakov@sociology.bas.bg; tchalakov@gmail.com.

Координатор е гл. ас. Донка Кескинова, тел. 0889 980 881, 032 261 491, keskin@evrocom.net.

Специализиран сайт на програмата: http://innovation-research.org/