Магистърска програма Медии, общество, култура (Журналистика, Реклама, PR) няма да стартира през учебната 2016/2017 година.

 

На кандидатите се предоставя възможността да запишат някоя друга от стартиталите във Философско-исторически факултет магистърски програми.

Анотация


От една страна, без социална комуникация е невъзможно да възникнат и да се съхранят каквито и да е социални структури, защото социалните системи функционират само когато участниците в тях са свързани чрез комуникацията и защото обществото е система от всички взаимодействащи комуникативно събития и действия. От друга страна, масмедиите са не само четвърта власт и прозорец към реалността, но и притежават силата да формират и модифицират общественото мнение и дори да конструират и реконструират тази реалност. Това обяснява защо междуличностната и масовата комуникация са базисни при формирането на социално, културно и етнологично детерминирания индивид. Нито социологията, нито културологията, нито етнологията могат да се реализират и научно, и практически извън полето на комуникацията, чието изучаване е в основата на интердисциплинарната магистърска програма Медии, общество, култура (Журналистика, Реклама, PR).

Нейната интердисциплинарност и насоченост към „живия живот" напълно съответства на Комюникето на европейските министри, отговорни за висшето образование, изготвено през 2009 година на  международните форуми в Льовен и Лувен-ла-ньов, когато представители на 46 европейски страни осъществиха първата сериозна равносметка на извървения път, начертаха новите посоки за развитие и определиха основните приоритети за следващото десетилетие.

Магистърска програма Медии, общество, култура (Журналистика, Реклама, PR) е предназначена както за студенти, завършили бакалавърски програми в областта на социалните и хуманитарните науки, така и за повишаване на образователната и професионалната квалификация на специалисти от други бакалавърски и магистърски програми, които вече работят в областта на масовата и убеждаващата комуникация.

Програмата има за задача:

 • да даде по-широки теоретични и оперативни познания за характера, функциите и приложението на масовата и убеждаващата комуникация за социално- и културно интегриращата роля на медиите в глобалното общество;

 • да създаде или доразвие и обогати вече изградени рекламни, имиджмейкърски, пиарменски и журналистически умения;

 • да е социално-ориентиращ и дискурсивен гид на млади хора с аналитичен ум, богата обща култура, перо и мениджърски нюх.Реализация


Магистърската програма осигурява специфична професионална подготовка за отразяване и анализ на проблеми, свързани с обществото, културата и културните взаимодействия. Завършилите могат да потърсят реализация в отдел маркетинг, реклама и връзки с обществеността на държавни и частни стопански и нестопански организации, управленските и оперативните медийни звена, и да работят като (например):

 • специалисти в областта на рекламата, връзките с обществеността, медийната комуникация и културната политика в обществени структури и институции и в частния сектор.
 • специалисти по комуникация в учебната, научно-методическата и организационно-управленската дейност в системата на просветата и културата;
 • консултанти по комуникация на политически организации;
 • имиджмейкъри и прес-секретари;
 • програмни мениджъри, рекламни  мениджъри, PR мениджъри;
 • редактори, репортери, ефирни водещи;
 • ·    креативни редактори, автор-сценаристи и копирайтъри.Кандидатстване


 • диплома за завършена бакалавърска степен с успех не по-малко от добър или магистърска степен в областта на всички науки;
 • владеене на чужд език.

Цена : 2600 лв. (по 650 лв. на семестър)