ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ НА СТАРИЯ И НОВИЯ СВЯТ

 

 

Учебен план

Разписание за I семестър

Уважаеми колеги, налага се промяна в занятията при проф. Тодоров - те ще започнат на 6.11. от 14:00 ч. - каб. 256-а, а на 7.11. - от 9:00 ч.

 

Класиране за учебна 2020/2021 година


Анотация

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"История и цивилизации на Стария и Новия свят"


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ НА СТАРИЯ И НОВИЯ СВЯТ
ОБАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ИСТОРИК
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 СЕМЕСТЪРА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА


Цел на програмата:
Магистърската програма дава възможност за усвояване на нови знания от студентите, съществени и особено важни в бъдещата им професионална реализация. Тя е нова крачка напред в тяхното образователно, научно и кариерно развитие в областта на историята и в частност в сложната проблематика на световната история.
Рамките на магистърската програма са широки и позволяват изучаването на човешката цивилизация без граници на нейното проявление във времето и пространството.
Предложените курсове имат за задача да въведат бъдещите магистри-историци в отделни проблеми на общата история. Тяхната цел е не само да осигурят едно надграждане над бакалавърската степен, но и да предизвикат въображението и желанието за издирване, за "история" сред студентите.
Отделните лекционни курсове предлагат на вниманието на обучаващите се теми, проблеми, процеси и събития от Античността, Средновековието, Новото време и нашето съвремие. Те са обединени в един основен модул със задължителни дисциплини и в един надграждащ модул с избираеми дисциплини. Хронологически, учебните курсове се разполагат в два семестъра.
Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, в която младите магистри-историци могат да покажат своите умения да издирват, да анализират и систематизират, да обобщават и синтезират, да покажат смисъла и значението на историческите събития и процеси. 
 

Реализация

 

Завършилите могат:
• да продължат обучението си в образователна и научна степен "доктор", при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти;
• да се реализират като висококвалифицирани учители по история и цивилизация в държавни, общински и частни училища;
• да се реализират като историци – изследователи, уредници, музейни педагози и екскурзоводи в системата на националните, общинските и частните музеи;

• да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата и хуманитарните дейности;
• да се реализират успешно като специалисти в областта на историята в различни други национални и регионални научни и културни институции;
• да се реализират като експерти по проблемите на културно-историческото наследство.

Условия за прием

 

Изисква се образователно-квалификационна степен  „бакалавър" по специалност от професионално направление 2.2. „История и археология" или образователно-квалификационна степен  „бакалавър" по специалност от професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ..." с придобита квалификация за „учител по история".