Разписание за учебната 2018/19

Разписание за II семестър

Лекциите при проф. Мария Шнитер в 34 с.з. на 30.03.2019 ще започнат от 12,00 часа вместо от 9,00.

Разписание за IV семестър

График на изпитите за ДМО 1 курс 1 семестър

График на изпитите за ДМО 2 курс 1 семестър

Доц. д-р Пламен Славов ще изпитва на 16.02.2019, 10,00 часа в 10 с.з. Ректорат

Глобализацията и предизвикателствата пред световния ред, доц. д-р Олга Симова, 17.02.2019, 10,30 часа в 11 с.з.

Геополитика на Югоизточна Европа, доц. д-р Агоп Гарабедян, 26.01.2019, 12,00 часа в 20 с.з.

Управление на международни кризи и конфликти, проф. Румен Кънчев, 16.02.2019, 10,00 часа в 52 с.з.

Анотация


Предлаганата магистърска програма е интердисциплинарна и дава възможност:

Първо, за усвояване на нови знания от студентите, съществени и особено важни в бъдещата им професионална реализация.

Второ, тя надгражда тяхното образователно, научно и кариерно развитие в областта на историята, политологията, правото и международните отношения

Трето, подготовка на специалисти, които да използват комплексно придобитите знания в областта на историята на дипломацията и съвременното развитие на международните отношения със специален акцент върху Югоизточна Европа.

Четвърто, да познават правния режим за защита на националния суверенитет.Реализация


Завършилите могат:

  • да се реализират като висококвалифицирани специалисти в сферата както на историята, така и на съвременното състояние на дипломацията и международните отношения с приложна насоченост в областта на дипломацията и международните отношения в Югоизточна Европа.
  • да се реализират като специалисти в системата на държавните, общинските и неправителствените организации;
  • да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата, хуманитарните дейности;
  • да се реализират успешно като специалисти в различни други национални и регионални научни и културни институции;
  • да се реализират като специалисти в средствата за масово осведомяване по историческите и съвременните проблеми на международните отношения.Кандидатстване


Програмата е предназначена за бакалаври и магистри в областите на социалните и хуманитарни науки. Желателно е кандидатите да владеят чужд език .