Разписание за учебната 2019/20

Разписание за I семестър

Разписание за II семестър

Разписание за III семестър

Разписание за IV семестър

График на изпитите за ДМО 1 курс 1 семестър

График на изпитите за ДМО 2 курс 1 семестър

Анотация


Предлаганата магистърска програма е интердисциплинарна и дава възможност:

Първо, за усвояване на нови знания от студентите, съществени и особено важни в бъдещата им професионална реализация.

Второ, тя надгражда тяхното образователно, научно и кариерно развитие в областта на историята, политологията, правото и международните отношения

Трето, подготовка на специалисти, които да използват комплексно придобитите знания в областта на историята на дипломацията и съвременното развитие на международните отношения със специален акцент върху Югоизточна Европа.

Четвърто, да познават правния режим за защита на националния суверенитет.Реализация


Завършилите могат:

  • да се реализират като висококвалифицирани специалисти в сферата както на историята, така и на съвременното състояние на дипломацията и международните отношения с приложна насоченост в областта на дипломацията и международните отношения в Югоизточна Европа.
  • да се реализират като специалисти в системата на държавните, общинските и неправителствените организации;
  • да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата, хуманитарните дейности;
  • да се реализират успешно като специалисти в различни други национални и регионални научни и културни институции;
  • да се реализират като специалисти в средствата за масово осведомяване по историческите и съвременните проблеми на международните отношения.Кандидатстване


Програмата е предназначена за бакалаври и магистри в областите на социалните и хуманитарни науки. Желателно е кандидатите да владеят чужд език .