Българската история в балкански и европейски контекст (за неспециалисти)
Анотация


Първо, придобиване на знания и умения, които изграждат скелета на направление „История и археология".

Второ, тя надгражда тяхното образователно, научно и кариерно развитие в областта на историята и в частност в сложната проблематика на българската, балканската и европейската история.

Трето, подготовка на историци с нова ценностна система, способни по пътя на културния синтез и толерантността да осмислят миналото, без да се насажда омраза и търсена на врагове, а чрез съчетаването на различното да се проявява разбиране към „другия".

Четвърто, това предполага преподаването на историческите знания извършва като разкриване на миналото в духа на променящия се и глобализиращ се свят в началото на ХХІ век.

Пето, обучението се осъществява в три модула: „История",България на Балканите" и „България в европейската история и политика".Реализация


В специалност „Българската история в Балкански и Европейски контекст" се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна на­соченост в направление „История и археология". Завършилите могат:

  • да се реализират като специалисти, уредници и екскурзоводи в системата на националните, общинските и частните музеи;
  • да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата и хуманитарните дейности;
  • да се реализират успешно като специалисти в областта на историята в различни други национални и регионални научни и културни институции;
  • да се реализират като експерти по проблемите на културно-историческото наследство.
  • могат да продължат обучението си в ОНС "доктор", при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти, в областта на професионално направление „История и археология".Кандидатстване


  • Образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в областта на хуманитаристиката,без професионалното направление "История и археология", или образователно-квалификационна степен бакалавър на специалностите "Български език и история", "История и география", или образователно-квалификационна степен магистър на специалност "Балканистика".
  • Минимален успех от дипломата и от държавните зрелостни изпити за ОКС "бакалавър" или ОКС „магистър" – добър.