Архивистика и документалистика. Защита на информацията
Анотация


Магистърската програма „Архивистика и документалистика. Защита на информацията" е акредитирана от НАОА с Протокол № 8 от 17.04.2013 (П-753/31.05.2013). Целта е в нея да се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направление „История и археология".. Тя е предназначена за завършилите бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитаристиката, информатиката, компютърните технологии и други сродни специалности.

Обучението се осъществява на три модула: История и политикаПраво и институцииАрхивистика и документалистика. В учебният план са включени 16 задължителни и 8 избираеми учебни дисциплини, които ще осигурят на завършилите програмата: 

  • да използват комплексно придобитите знания от областта на архивите и документознанието и съвременните информационни системи;
  • да познават правния режим за защита на информацията и личните данни на гражданите и да предотвратяват последиците от незаконното им използване;
  • да работят с явна и класифицирана информация и да придобият умения за нейното съхраняване и противодействие при нерегламентирани начини за използването й.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, в която да се покажат уменията, свързани преди всичко с новите потребности на гражданското общество в България и интегрирането ни в евроатлантическите структури.Реализация


Завършилите могат:

  • да се реализират като висококвалифицирани специалисти за съхраняване и обработка на информацията в държавни, общински и частни институции;
  • да се реализират като специалисти в системата на националните, общинските и частните музеи;
  • да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата и хуманитарните дейности;
  • да се реализират успешно като специалисти в различни други национални и регионални научни и културни институции;
  • да се реализират като експерти по проблемите на културно-историческото наследство, неговото съхраняване и опазване.Кандидатстване


Бакалавърска  или магистърска степен по журналистика, история, икономика, информатика, компютърни технологии, психология, философия, социология, международни отношения, политология, балканистика, право и други сродни специалности.