Магистърски програми

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще осъществи прием за учебната 2016/2017 година по 16 магистърски програми. Една от тях ще се води във филиала на Пловдивския университет в гр. Кърджали - "Туризъм и културно наследство на Балканите".

Документи за кандидатстване се приемат от 14 септември до 17 октомври 2016 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg. За магистърските програми, обучението по които се провежда във филиалa на университета в гр. Кърджали, документи се подават в съответния учебен отдел.

Магистърските програми по професионалното направление Социология, антропология и науки за културата са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 2/28.01.2016 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 266/15.02.2016 г.) със срок на валидност пет години.

Магистърската програма по професионалното направление Политически науки е акредитирана с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол №16/17.07.2013 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 983/26.07.2013 г.) със срок на валидност 5 години. През 2014 г. е проведена нова акредитация.

Магистърските програми по професионалното направление История и археология са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 8/17.04.2013 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 682/29.05.2013 г.) със срок на валидност 5 години.