ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „Философия"

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ

за учебната 2015-2016 година

 

по Програма за придобиване на допълнителна квалификация

за учители по философия

 

Програмата дава възможност на преподавателите по философия да избират според своите интереси и потребности измежду следните курсове:

 1. Сократическият диалог в образованието
  Включва въведение в класическия метод на Сократ и неосократическия метод на Леонард Нелсон, придобиване на личен опит от участие в еднодневен сократически диалог в традицията на Нелсон/Хекман по тема от споделен интерес и уъркшоп за приложенията на метода в образованието. 

  хорариум 16 ч., от петък следобяд до неделя на обяд, цена 50 лв.
 2. Оценяването в обучението по философия
  Включва основни методи и техники за оценяване на различните компоненти в обучението по философия - знания, умения, компетентности. Обучението е фокусирано върху външното оценяване по философия и разглежда всички елементи на матурата: оценяване чрез тестове - въпроси с избираем отговор и въпроси със свободен отговор, оценяване на задачи върху текст, оценяване на философско есе.
  хорариум 10 ч., провежда се в един ден (напр. събота), цена 35 лв.
 3. Целеполагане и планиране в преподаването на философия
  Включва въведение в интерактивното преподаване на философия, обучителен цикъл, насоки за конкретно и реалистично целеполагането и ефективно планирането на учебния час, практически инструменти за годишно и текущо планиране на обучението.  Макар че примерите са свързани предимно с учебното съдържание по философия, курсът е подходящ и за преподаватели по други учебни дисциплини.
  хорариум 12 ч., провежда се в два дни, петък след обяд и събота, цена 45 лв.
 4. Философски техники
  Включва представяне и упражняване на основни философски техники като анализ на текст, създаване на текст (есе), понятиен анализ и аргументация, мисловен експеримент и конкретни практически насоки за тяхното дидактизиране в процеса на обучение.  
  хорариум 12 ч., провежда се в два дни, петък след обяд и събота, цена 45 лв.
 5. Използване на Интернет в преподаването на философия
  Представя особеностите на информационното общество и аргументира нуждата от използване на новите информационни технологии в преподаването на философия, дава насоки за критично и безопасно търсене на информация в интернет, демонстрира някои възможности за прилагане на уеб 2.0 технологиите в преподаването, като например работа с блог, създаване на дигитални работни листи, създаване на уебкуест.
  хорариум 12 ч., провежда се в два дни, петък след обяд и събота, цена 45 лв.
 6. Използване на аудио-визуални технологии в преподаването на философия
  Запознава с основни особености на аудио-визуалните медии и мултимедиите, въвежда в техники за анализ на изображения, на аудио и видео материал, проблематизира използването на филми в преподаването на философия, стимулира активното и творческо използване на ресурси от интернет. 
  хорариум 12 ч., провежда се в два дни, петък след обяд и събота, цена 45 лв.

Организация на обучението:

Моля да заявите интерес за конкретно обучение чрез попълване и изпращане на заявка за участие до 15 ноември 2015 г., за да могат да бъдат планирани датите за провеждане на курсовете. Формулярът за заявка ще бъдe публикуван на сайта на Философско-историческия факултет. Обучението се провежда при набиране на група от 10 участника.

 

Успешно завършилите обучението получават сертификат за участие в съответния курс.

 

Време: Обучението се провежда в петък, събота или неделя. Възможно е провеждането

            и в работни/ваканционни дни по споразумение.

 

Място на провеждане: в Пловдивския университет или като изнесено обучение в гр. София

 

За контакт и повече информация :

Кремена Цанкова, секретар - тел. 032/261 317/ 436, е-mail: krem_che@abv.bg

Eвелина Варджийска, преподавател по методика - е-mail: еva_var@abv.bg

 

№ на сметка на ПУ "П. Хилендарски": IBAN BG33UNCR75273154632000