ФИЛОСОФСКИ СЕМИНАР

Философският семинар е наследник и продължител на дейността на създадения през ноември 2006 г. философски дискусионен клуб. Последният е основан от студенти по философия от всички курсове на бакалавърската програма във ФИФ, както и от вече завършили възпитаници на специалността. Както и тогава, така и днес семинарът е отворен за всички, които се чувстват свързани с философията - професионално или не. Целта е да бъдат преодолявани неизбежните знаниеви дефицити, които всяка академична програма носи със себе си и да се допълват извънаудиторните интереси на студентите, като се насърчават последните към самостоятелно разработване на проекти, различни в жанрово и дисциплинарно отношение.

Планира се организирането и участието във философски четения и конференции, видео лектории, лекции и дискусии с гост-преподаватели, осъществяване на контакти със сродни организации в други университети. Приоритет в работата на семинара ще бъде обезпечаването на възможностите за лична изява на студентите и за представяне на най-добрите им хрумвания както в рамките на планираните семинарни събития, така и чрез публикуването им в едно бъдещо специализирано електронно издание. Сбирките се провеждат всеки месец от академичната година в удобен за гост-участниците и студентите ден и час в сградата на Пловдивски университет на улица "Костаки Пеев".

За връзка с членовете на семинара се присъединете към групата във Фейсбук:

https://www.facebook.com/groups/filosofskiseminar.pu/?fref=ts

Е-mail: filosofskiseminar_pu@abv.bg