Студентски етноложки срещи "Теренът: пространства и хора"

Студентски етноложки срещи 2011 „Теренът: пространства и хора" продължават традицията на ежегодните Четения на младите фолклористи, етнолози и антрополози, провеждани в нашия университет до 1999 година, и имат за цел да предоставят на студентите по етнология и антропология от всички университетски центрове в България поле за среща и дискусии върху основни за тези науки проблеми.

Избраната за 2011 тема „Теренът: пространства и хора" насочва вниманието към проблемите на емпиричната работа, от една страна, а от друга – към предизвикателствата при представяне на резултатите от теренните изследвания. Пространствата са разбирани главно като физически пространства – естествено оформили се или целенасочено създадени. Но оставяме "пространство" и за медийната среда (включваща на различен етап от историческото развитие пресата, електорнните медии, виртуалната мрежа) като място, където също се осъществява социална комуникация. Една от основните цели е да се разкрие взаимната обвързаност и допълващите се функции на социалното, природното и културното в процеса на обживяване на пространствата и създаване на идентичности. Именно в тази връзка се очертава ролята и на хората и тяхното взаимодействие с и влияние върху терена.

 

Изтеглете сборника със доклади [PDF]

Изтеглете програма на събието [PDF]