Кандидатстудентският изпит по Теология за магистърска програма (по държавна поръчка) Православие – традиция и съвременност ще се провежда писмено под формата на тест, включващ въпроси от материала, съответстващ на програмата за приемен изпит за образователно-квалификационна степен Магистър, след придобита ОКС Бакалавър.

Изпитът да бъде проведен на 05.11.2020 (четвъртък) от 9,00 ' в 307 с.з., Ректорат, ет.3.

Програма

Литература към програмата

 

Учебен план

Учебно разписание

 

Заповед за държавен изпит през м. Юли 2020 г. (видоизменена)

Видоизменена дата за ДИ през м. септември 2020- на 16.09.2020, 9,00 часа в 1 аудитория.

Заповед за държавен изпит през м. Септември 2020 г.

Конспект за дъжавен изпит

График за изпитната сесия - 1 сем. 2018/2019

Класирани за учебната 2018-2019 година

 

 

 

 

Анотация

 

Магистърската програма е предназначена за специалисти по теология, завършили ОКС"Бакалавър" и има за цел по-специализирана теологическа подготовка в посока:

  • Надграждане и по-задълбочено осмисляне на усвоените знания и компетентности във всеки един от четирите дяла на   рамките на православното богословие ;
  • Предоставяне на възможност за усвояване на нови знания, теории, концепции,  актуални тенденции в контекста на съвременните предизвикателства пред богословската наука.
  • Овладяване на умения за идентифицирне, разбиране и прилагане на иновативни решения на проблеми в съответното направление.

Съобразно посочените цели в учебния план са застъпени основни богословски учебни дисциплини , които включват теми, проблеми, процеси и събития от миналото, съвременността и перспективите на Православието и Българската православна църква.

Включени са и дисциплини с интегративен характер, които разширяват научния кръгозор на студентите в посока разширяване знанията за съвременното преподаване на религия,   християнската култура и изкуство;  ориентация в спецификата на други вероизповедания;   ориентация относно причините за религиозните конфликти на Балканите и др.

 

Реализация

Завършилите могат:

  • да продължат обучението си в образователна и научна степен "доктор", при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти в страната и в богословски школи в чужбина; 
  • да се реализират като висококвалифицирани учители по религия в държавни, общински и частни училища;
  • да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата и хуманитарните дейности;
  • да се реализират успешно като специалисти в областта на религията в различни други национални и регионални научни и културни институции и неправителствени организации;
  • да се реализират като експерти по проблемите на опазването и съхранението на паметниците на църковното изкуство.

Изисквания за кандидатстване

Изисква     се      образователно-квалификационна степен бакалавър по  професионално направление "Религия и теология".